Общинска собственост

Заповед № РД-09-274/26.05.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-271/23.05.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-249/16.05.2023 г. за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-205/21.04.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-193/11.04.2023 г. за опрделяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-192/11.04.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево. общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-186/10.04.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 83, по плана на с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-187/10.04.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 82, по плана на с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация