Общинска собственост

Заповед за определяне на спечелил участник в проведен търг с явно наддаване на 14.09.2021 г. за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Повторен търг с явно наддаване на 30.09.2021 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Повторен търг с явно наддаване на 30.09.2021 г. за имот в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, съгласно чл. 83 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Щръклево и с. Пиргово

Пълна информация
ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПАВИЛИОН С ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ ДО СКАЛНА ЦЪРКВА“ РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32095.301.2 ПО КККР НА С. ИВАНОВО, ОБЩ. ИВАНОВО, ОБЛ. РУСЕ

Пълна информация
ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-279, КВ. 34 ПО ПЛАНА НА С. ПИРГОВО, ОБЩ. ИВАНОВО, ОБЛ. РУСЕ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – УЧИЛИЩНА РАБОТИЛНИЦА

Пълна информация