Общинска собственост

Заповед №РД-09-142/22.02.2024 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед №РД-09-141/22.02.2024 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост в с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-140/22.02.2024 г. за определяне спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-124/13.02.2024 г. за откриване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-101/07.02.2024 г. за определяне спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-102/07.02.2024 г. за определяне спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява Николай Костадинов Костадинов и Милен Костадинов Костадинов – наследници на Костадин Николов Костадинов и всички други заинтересовани лица за започване на ад

Пълна информация
Заповед № РД-09-86/30.01.2024 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация