Общинска собственост

Заповед № РД-09-366/26.08.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД-09-368/29.08.2022 г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-762 в кв. 63 по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Светлозар Николов Димитров и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на запове

Пълна информация
Заповед № РД-09-332/09.08.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.26, в кв. 2 по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед № РД-09-331/09.08.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.27, кв. 2 по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 309 от 25.07.2022 г. за отмяна на Заповед № РД - 09 - 278 от 07.07.2022 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Пиргово

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 301 от 20.07.2022 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД-09-295/18.07.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на движима вещ - моторна превозно средство - собственост на Община Иваново

Пълна информация