Общинска собственост

Провеждане на търг с тайно наддаване,  за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща помещение "билетно гише към салона при читалището", с площ 8 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда "Читалище", цяла

Пълна информация
Провеждане на търг с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОБС за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-189, кв. 25 по плана на с. Пиргово

Пълна информация
Заповед № РД 09-561/04.09.2020 г. заповед за изземване на имот, общинска собственост - с. Пиргово

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за имот в Стопански двор № 1 в с. Щръклево

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Пълна информация
Заповед РД - 09 - 525 от 12.08.2020 г. за изземване на имот в с. Пиргово

Пълна информация
Заповед РД - 09 - 526 от 12.08.2020 г. за изземване на имот в с. Щръклево

Пълна информация
Публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОБС за продажба на имот - частна общинска собственост,представляващ имот № 501.1665 с. Щръклево

Пълна информация