Общинска собственост

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 32095.1.849 по КККР на с. Иваново, о

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг за продажба на УПИ XIII, кв. 20 по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг за продажба на УПИ XII, кв. 20 по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: Иваново, Щръклево и Красен,

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 137 от 22.03.2021 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 136 от 22.03.2021 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Красен

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ: Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-125/17.03.2021 г. е открита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот старо читалище - бивша читалня и офис“, с площ от общо 67 кв.м., находящо се в с. Пиргово

Пълна информация