Общинска собственост

Заповед № РД-09-23/21.01.2022 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 56397.2.21 (УПИ IV-21, кв. 2) по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVII-348, кв. 27 по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-600/16.11.2021 г. за отмяна на Заповед № РД-09-541/22.10.2021 г. за изземване на УПИ II-283 в кв. 93 по плана на с. Щръклево

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация