Общинска собственост

Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот в с. Иваново, ул. „Христо Ботев“ №4

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 679 от 12.11.2020 г. за продажба на имоти в с. Красен и с. Кошов

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 675 от 10.11.2020 г. за продажба на имоти в с. Щръклево и с. Пиргово

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот №501.920 по кадастралният план на с. Щръклево

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение №17 със застроена площ 21.73 кв.м. и помещение №18 със застроена площ 10.25 к

Пълна информация
Заповед спечелил участник на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща помещение "билетно гише към салона при читалището", с площ 8 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда"

Пълна информация
Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-628/12.10.2020 г. е открита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Тръстеник и с. Кошов

Пълна информация