Общинска собственост

Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Савка Ангелова Борисова и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед з

Пълна информация
Определяне на участник за спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост - Красен

Пълна информация
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост с. Щръклево

Пълна информация
Определяне на участник за спечелил търг с тайно наддаване на публична общинска собственост на "Рибарник" в с. Сваленик

Пълна информация
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Щръклево, Стопонски Двор

Пълна информация
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Пиргово

Пълна информация
Заповед РД - 09 - 427 от 30.06.2020 г.

Пълна информация
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост - Красен

Пълна информация