Общинска собственост

Заповед №РД-09-371/13.06.2024 г. за откриване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост.

Пълна информация
Заповед № РД-09-337/22.05.2024 г. за откриване на тръжни процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Тръстеник, с. Пиргово, с. Сваленик и с. Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД-09-318/14.05.2024 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-317/14.05.2024 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-247/08.04.2024 г. за изземване на имот общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед №РД-09-250/09.04.2024 г. за откриване на тръжни процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Красен , общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Валентин Йорданов Митев, Йоана Валентинова Йорданова и Мирела Валентинова Йорданова-Сомлева, наследници на Даниела Цекова Митева

Пълна информация
Заповед №РД-09-205/18.03.2024 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация