Общинска собственост

Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване проведен на 30.06.2021 г. за продажба на УПИ IV, кв. 63 – частна общинска собственост в с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване проведен на 14.06.2021 г. за продажба на УПИ ХIV-1664, кв. 130 – частна общинска собственост в с. Шръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване проведен на 14.06.2021 г. за продажба на ПИ 1235, кв. 8А – частна общинска собственост в с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв. 63 по плана на с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване проведен на 21.05.2021 г. за продажба на УПИ ХIII-1665, кв. 130 – частна общинска собственост в с. Шръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване проведен на 21.05.2021 г. за продажба на УПИ I-1167, кв. 112 – частна общинска собственост в с. Шръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване проведен на 21.05.2021 г. за продажба на ПИ с идентификатор 32095.1.858 – частна общинска собственост в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Повторен публичен търг с тайно наддаване на 11.06.2021 г. за УПИ VIII, кв. 20 по регулационния план на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе,

Пълна информация