Структура на общинската администрация

Администрация в общината:
Кмет на община
Заместник-кмет на община
Секретар на община
Директори на дирекции
Главен архитект
Кметове и кметстки наместници

Дирекции:
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Дирекция „Специализирана администрация”