Обяви

Обява за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания

Обява за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

 

Обява 171 свободни длъжности в доброволния (платен) резерв на Военноморските сили

Министерството на отбраната на Република България обявява 171 свободни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния (платен) резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – 10.07.2020 година

За информация:

  • Офис за военен отчет в общината                     - 088 684 1435
  • Военно окръжие - Русе                                        -  082/834 817

ЛИНК: http://www.comd.bg/bg/content/konkurs-za-vakantni-dlzhnosti-vv-voenni-formirovaniya-ot-voennomorskite-sili-opredeleni-za

 

 

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Русе

Общински съвет - Иваново обявява, че със свое Решение №108 от 21.05.2020 г. е открита процедура за определяне на 4 (четири) броя съдебни заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Иваново. Същата ще бъде проведена при спазване на утвърдените Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – гр.Русе от района на Общински съвет – Иваново.

Обявление за подбор на персонал

по Проект "Патронажна грижа в община Иваново"

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Комисията ще информира допуснатите кандидати за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 

Обява конкурс

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"