Обяви

Обява конкурс

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб и Заповеди на Министъра на здравеопазването, със Заповед на кмета на Община Иваново от 21.03.2020 г. са въведени допълнителни мерки на територията на Община Иваново, област Русе към разпоредените до сега с негови заповеди до второ нареждане, както следва

За Обявление № 6/13.02.2020 г.

За Обявление № 6/13.02.2020 г., с което се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 501.595 в кв. 37 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

За Обявление № 5/28.01.2020 г.

За  Обявление № 5/28.01.2020 г., с което се съобщава, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе - Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200 в землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

 

За Обявление № 48/27.11.2019 г.

За  Обявление   № 48/27.11.2019 г., с което се допуска изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.1257  в  кв. 86  по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

За Обявление № 47/25.11.2019 г.

За  Обявление   № 47/25.11.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава   изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.282 и ПИ 501.2130 в  кв. 93  по  плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

Започва строителство на обект: „Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ автоматична

Община Иваново съобщава, че започва строителство на обект: „Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище“ “
Подобект 2: Локален оптичен кабел от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) за газопроводно отклонение (ГО) „Русе – точка от трасето (ТТ) АГРС „Русе-Запад“ и ТТ АГРС „Русе - Изток“ “, на територията на област Русе и област Търговище. с. Нисово, община Иваново, област Русе.
Подобект 2 попада на територията на община Иваново, като преминава през землищата на селата: с. Червен, с. Кошов, с. Щръклево, с. Красен и с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе.
Информацията за регистрите на засегнатите имоти може да получите на І етаж, стая № 6 в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, обл. Русе, ул. “Олимпийска” № 75.

 

За Обявление № 44/22.11.2019 г.

За    Обявление   № 44/22.11.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава   изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ XXVII - 594  и УПИ XXVI - 593 в  кв. 21  по  плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.