Обяви

Еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС №368/04.11.2021 г.

Еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС №368/04.11.2021 г.

 

Лицата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г. могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 09.11.2021 г. до 23.11.2021 г. включително.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.

 

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи за доходи от:

- трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
- извършване на услуги с личен труд;
- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
- стипендии;
- други доходи.

Еднократната финансова подкрепа по чл. 6 от   ПМС № 368/04.11.2021 г. се предоставя служебно от дирекциите "Социално подпомагане" въз основа на списък, утвърден със заповед на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане", на:

 

1. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-07-5 от 2008 г., поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление;

2. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2021 г.;

3. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2021 г. и установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление.

 

Право на еднократна финансова подкрепа по чл. 6 от ПМС № 368/04.11.2021 г. имат и:

 

1. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление;

2. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, имали са непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" и продължават да са регистрирани като безработни;

3. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, имали са непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда", продължават да са регистрирани и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление.

 

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните начини:

 

 • 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 • 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 • 3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

 

 

Увеличен риск от възникване на пожари в земеделските земи и горите

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите. В тази връзка РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе стартира информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“. Целта е информацията да достигне до възможно повече хора и чрез формиране на безопасно поведение да се намали броят на възникналите пожари.

РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе напомня, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност.

Подробна информация за кампанията може да откриете на страницата на ГДПБЗН. – https://pojarna.com/

При пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

 

Срочна служба в доброволния резерв

О Б Я В А

      Офисът за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е открита процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок от 6 месеца, след подписване на договор. По време на службата срочнослужещите са със статут на военнослужещи. За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоенното военно звание. На кандидатите ще е осигурено и настаняване, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Обявени са 150 свободни длъжности. 120 от тях са за длъжността „младши специалист”, в която приетите ще изпълняват служба в НВУ„ Васил Левски”-гр. Велико Търново и 30 от тях- във Факултет-„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен. Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10.01.2022г. Кандидатите следва да подадат чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ, в срок до 22.10.2021 г., прилагайки посочените в нея документи.

Могат да кандидатстват лица, които:

 • имат завършено най-малко основно образование;
 • са годни за служба в доброволния резерв;
 • психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 • не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независмо от реабилитацията;
 • срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • нямат друго гражданство;
 • не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
 • нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

    

Кандидатства се за една длъжност.

За информация:

082/834 817 - Военно окръжие I степен - Русе

088 684 1435 – Офис за военен отчет в общината

 

 

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-vakantni-dlzhnosti-za-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-v

 

Обява за войници

О Б Я В А

      Офисът за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед ОХ-57429.06.2021 на министъра на отбраната на Република България е разкрита  процедура  по обявяване на 155 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования  от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища. В гарнизон Стара Загора обявените войнишки длъжности са 35, в Ямбол-14, във военно формирование 52 740-Хасково-6. 80 са обявените войнишки длъжности в 61-а механизирана бригада-Карлово, а в 4-ти артилерийски полк-Асеновград и във военно формирование 42 600-Мусачево са обявени по 10 места. Обявените длъжности са за радиотелеграфисти, шофьори, зенитчици, автоматчици, маханик-водачи, сапьори, химици, помощник-готвачи, артилеристи.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
 2. Да не са по-възрастни от 40 (41 или 44) години.

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили кокурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навъряили 40 (41 или 44) години.

         Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

         - изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;

         - кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

         - възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;

         - към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

      3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

      4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ         характер.

      5. Да нямат друго гражданство.

      Срок за подаване на документите - 18.08.2021г. включително.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

082/834 817  -  Военно окръжие I степен-Русе  -  гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

088 684 1435 – Офис за военен отчет в общината

Линк към обявата: http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-155-sto-petdeset-i-pet-vakantni-dlzhnosti-za-voynici-v-suhoptnite-voyski-za

Обява за прием на курсанти във Военните училища

Прием за учебната 2021/2022 г.  в

НВУ „Васил Левски” Велико Търново

Военно окръжие I степен – Русе информира випускниците на средни училища в област Русе, че за учебната 2021/2022 г. НВУ „Васил Левски" - Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" в Професионално направление „Военно дело", по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", както следва:

 

 

МОТОПЕХОТНИ  И ТАНКОВИ ВОЙСКИ

34 места

РАЗУЗНАВАНЕ

17 места

ЕЛЕКТРОННО РАЗУЗНАВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА

5 места

ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ

45 места

ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА ВОЙСКИТЕ

29 места

ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ

12 места

АРТИЛЕРИЙСКО ИНСТРУМЕНТАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ

7 места

РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ

8 места

ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ

8 места

АРТИЛЕРИЙСКО И ЗЕНИТНО-РАКЕТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ОПТИКА И ВОЙНИ ПРИПАСИ

10 места

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ. ПРИДВИЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ

25 места

ТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

5 места

 

ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (КТТ)

 

11 места

 

ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

15 места

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие I степен – Русе:

Кампания за ранен прием - до 12.03.2021 г.

Кампания за редовен прием - до 11.06.2021 г.

Комплект-документи се получават от Военно окръжие I степен – Русе.

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на телефони:

 1. за НВУ:   Връзки с обществеността: 062 61 88 07

Информационен център: 062 61 88 66

 1. за Военно окръжие I степен – Русе: 082/83-48-17

 

 

Прием за учебната 2021/2022 г.  във

ВВВУ „Георги Бенковски” Долна Митрополия

 

Военно окръжие I степен – Русе информира випускниците на средни училища в област Русе, че за учебната 2021/2022 г. ВВВУ „Георги Бенковски" - Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение но специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело", редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и по специализации:

 

ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ

ЩУРМАН - УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

25 места

7 места

 

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ

6 места

 

ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ

5 места

 

РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

6 места

 

АВИАЦИОННИ, ЕЛЕКТРОПРИБОРНИ И АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ

5 места

 

 

 

и в електронната платформа за кандидатстване на ВВВУ

         Първа кампания за ранен прием - до 26.02.2021 г.

Втора кампания за ранен прием - до 29.04.2021 г.        

Кампания за редовен прием - до 25.06.2021 г.

 

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може получите на телефони:

>  за ВВВУ: 0882 34 77 91 г-н Стоян Стоянов

(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

>  за Военно окръжие - I степен – Русе: 082/83-48-17

 

       

Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, може да се получи от Военно окръжие - I степен – Русе, или да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски".

Кандидатстването е по електронен път, чрез сайта на ВВВУ „Георги Бенковски: http://\vww.af-acad.bg/cadets admission или във Военно окръжие - I степен – Русе.

 

 

 

Прием за учебната 2021/2022 г.  във

 

 

 
 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна

 

 

Военно окръжие I степен – Русе информира випускниците на средни училища в област Русе за приема във ВВМУ „Н.И.Вапцаров" за учебната 2021/2022 г.:

За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н.И.Вапцаров" - Варна обявява записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело", редовна форма на обучение, за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и по специализации, както следва:

- Корабоводене;     

- Корабни машини и механизми;

- Кибероперации;   

- Военноморска логистика;

- Мехатроника;     

- Военноморски комуникационни и радиотехнически системи;

- Медицинско осигуряване на въоръжените сили ( медицина).

За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н.И.Вапцаров" - Варна обявява записване на курсанти редовна форма на обучение, с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", в професионално направление „Военно дело" и по специалност „МЕДИЦИНА" в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

ИНФОРМАЦИЯ:        -  ВВМУ     -     0889044111  -  капитан 3 ранг Славова

                                     -  Военно окръжие I степен – Русе   -    082/83-48-17

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие I степен – Русе:

1. Първа кампания за ранен прием - до 22.01.2021 г.

2. Втора кампания за ранен прием - до 26.03.2021 г.

3. Кампания за редовен прием - до 25.06.2021 г.

Комплект-документи се получават от Военно окръжие - I степен – Русе.

 

Искане за освобождаване от наем

Искане за освобождаване от наем 

 

Декларация за освобождаване от наем

Декларация за освобождаване от наем

 

Съвет на децата

      Община Иваново стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на децата - консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

     Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

    Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател, заместник – председател, секретар и летописец. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.

   Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини, и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

  Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно описаните критерии. Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

 За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца – бежанци се взема под внимание следното:

 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Направление на кандидатстване:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

 

   Кандидатстващите по направление А), Б) или В) е необходимо към формуляра за кандидатстване да приложат протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за конкретната номинация.

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване – прил.1;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията

 

  Предложенията могат да се подават в срок до 28.05.2021 г. (петък), както следва:

1. В „Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите”, находящ се в сградата на Община Иваново, на адрес: ул. “Олимпийска“ № 75, всеки работен ден от 08:15 до 16:45 часа.  

 

2. По пощата на адрес: Община Иваново, ул. „Олимпийска“ 75, относно: „Кандидатура за Съвет на децата”;

3. на e-mail: obshtina@ivanovo.bg, като в темата на писмото бъде записано: кандидатура за Съвет на децата

 

За допълнителни въпроси: тел. 08116/ 22-53 

 

Повече информация за процедурата може да получите на

https://sacp.government.bg/съвет-на-децата