Обяви

Обява - длъжности за служба в Доброволния резерв

ОБЯВА

Военно окръжие I степен – Русе информира, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

 

 

Обявените длъжности са в следните формирования:

 • За Централно военно окръжие – общо 202 длъжности:
 • 9 длъжности във Военно окръжие I степен – Русе
 • 10 длъжности във Военно окръжие II степен – Велико Търново
 • 6 длъжности във Военно окръжие II степен – Габрово
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Разград
 • 1 длъжности във Военно окръжие II степен – Силистра
 • 20 длъжности във Военно окръжие I степен – Пловдив
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Кърджали
 • 9 длъжности във Военно окръжие II степен – Пазарджик
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен – Смолян
 • 5 длъжности във Военно окръжие I степен – Варна
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Добрич
 • 8 длъжности във Военно окръжие II степен – Шумен
 • 1 длъжности във Военно окръжие II степен – Търговище
 • 12 длъжности във Военно окръжие I степен – Плевен
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Видин
 • 14 длъжности във Военно окръжие II степен – Враца
 • 10 длъжности във Военно окръжие II степен – Ловеч
 • 12 длъжности във Военно окръжие II степен – Монтана
 • 12 длъжности във Военно окръжие I степен – Стара Загора
 • 17 длъжности във Военно окръжие II степен – Бургас
 • 8 длъжности във Военно окръжие II степен – Сливен
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Ямбол
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Хасково
 • 18 длъжности във Военно окръжие I степен – София
 • 7 длъжности във Военно окръжие II степен – Благоевград
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Перник
 • За Военноморските сили – общо 18 длъжности
 • 8 длъжности във военно формирование 22480-Бургас
 • 10 длъжности във военно формирование 38010-Варна

 

 • За Сухопътни войски – общо 1344 длъжности
 • 234 длъжности в Гарнизон Асеновград
 • 61 длъжности в Гарнизон Белене
 • 69 длъжности в Гарнизон Пловдив
 • 72 длъжности в Гарнизон Шумен
 • 25 длъжности във военно формирование 22220-Сливен
 • 180 длъжности във военно формирование 26260-Сливен
 • 8 длъжности във военно формирование 32420-Русе
 • 64 длъжности във военно формирование 22160-Плевен
 • 15 длъжности във военно формирование 42600-Мусачево
 • 56 длъжности във военно формирование 24150-Стара Загора
 • 29 длъжности във военно формирование 24620-Свобода
 • 12 длъжности във военно формирование 28610-София
 • 194 длъжности във военно формирование 26400-Благоевград
 • 206 длъжности във военно формирование 54990-Враца
 • 119 длъжности във военно формирование 28330-Смолян

 

 

 

 

За контакт и информация:

- Военно окръжие I степен Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

   •  Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
   • Да са годни по медицински стандарти и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
   • Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
   • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
   • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
   • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“;
   • Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

Пределна възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

 • За войници (матроси)-55 години
 • За сержанти (старшини), офицерски кандидати, младшите офицери и старшите офицери-60 години
 • За офицерите с висши военни звания-65 години
 • Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите пряко подчинени на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българските граждани освободени от военна служба и желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие I степен – Русе , за избрана от тях длъжност обявена със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-1070/25.11.2021 г. като прилагат следните документи:

 1. Автобиография;
 2. Копия от документ за придобита образователна – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 3. Копие на документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
 4. Свидетелство за съдимост – за работа в Министерството на отбраната;
 5. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 6. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение;
 7. Декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (при наличие на несъответствие);
 8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
 9. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 10.  Копие от военноотчетна книжка;
 11.  Заверено копие от Протокол от годишен профилактичен медицински преглед (за освободените от военна служба преди по-малко от една година от датата на подаване на документите);
 12.  Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към ВМА (за лицата, които не са предоставили Протокол от годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от освобождаване от военна служба), кандидатите ще бъдат изпратени на медицински прегледи в МБАЛ – Варна към ВМА;
 13.  Протокол от психологична пригодност, издаден от ЛПЗП към ВМА (за лицата, които не са  предоставили Протокол от годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от освобождаване от военна служба) , кандидатите ще бъдат изпратени на психологическа пригодност в МБАЛ – София;
 14.  Други документи в съответствие с изискванията на длъжността.

 

 

 

Срок до 28.10.2022 г.

Обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили

О Б Я В А

 

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс и за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед № РД-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили.

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

-да притежават образование, съответстващо на длъжността;

-да не са навършили  пределна възраст за служба в доброволния резерв и да не им остават по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

- годни са за военна служба;

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация;

 - да са психологично пригодни;

 

3. Срок за подаване на документи  -  до 29.07.2022 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Офис за военен отчет в общината -

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-360_konkurs_dob_rezerv.pdf

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАСНЕМАНЕ НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА С. ЩРЪКЛЕВО И С. ПИРГОВО

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ПИРГОВО И С. ЩРЪКЛЕВО, ОТНОСНО ЗАСНЕМАНЕ НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА. 

Обява за Курсанти

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА СА ОБЯВЕНИ 274 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ:

 

 1. „Мотопехотни и танкови войски“ – 26 места
 2. „Разузнаване“ – 7 места
 3. „Електронно разузнаване  и  електронна война“ – 5 места
 4. „Полева артилерия“ – 47 места
 5. „Противовъздушна отбрана на войските“  - 31 места
 6. „Инженерни войски“ – 24 места
 7. „Артилерийско инструментално разузнаване“ – 6 места
 8. „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология “ – 5 места
 9. „Радиотехнически войски“ – 5 места
 10. „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“ – 15 места
 11. „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси“ – 11 места
 12. „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 19 места
 13. „Танкова и автомобилна техника“ – 16 места
 14. „Военни комуникационни и информационни системи– Комуникационна техника и технологии“ – 23 места
 15. „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и киберсигурност“ – 34 места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТ 20 ЯНУАРИ СА ОБЯВЕНИ 43 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ

 

 

 1. „Летец-пилот“ – 27 места
 2. „Радио електронно оборудване на летателни апарати“ – 5 места
 3. „Авиационно въоръжение“ – 5 места
 4. „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ – 6 места

 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Да имат средно образование

Да са годни за военна служба

Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“

Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред

Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години

Да са с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а тези за специализация "Летец-пилот" да бъдат с височина от 157 см. до 185 см, и тегло не повече от 80 кг.

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТ 20 ЯНУАРИ СА ОБЯВЕНИ 56 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ

 

 1. „Корабоводене за Военноморските сили“ – 10 места
 2. „Корабни машини и механизми за Военноморските сили“ – 10 места
 3. „Венноморрски комуникационни и радиотехнически системи“ – 8 места
 4. „Кибероперации“ – 8 места
 5. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места

 

Дата

Час

Вид на мероприятието

Място на провеждане

Подаване на документи

 до 01.07.2022г.

08:00 – 17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“

  до 24.06.2022г.

08:00 – 17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Военни окръжия

Дати за провеждане на конкурса

   до 30.06.2022г.

от 08:00ч.

Медицински прегледи.

ВМА-МБАЛ, Варна

 01.07.2022г.

08:00ч.

Инструктаж на кандидатите.

Лекционна зала

от 01.07. – 06.07.2022г.

включително

от 08:00ч.

 • Проверка на психофизиологическите качества.
 • Изпит за физическа годност

 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка

 01.07.2022г.

09:00 -11:00 ч.

Общообразователен тест

По учебни зали на ВВМУ

 02.07.2022г.

13:00 – 14:00ч.

Изпит-тест по английски език.

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

  07.07.2022г.

до 14:00 ч.

Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране

На централния вход на ВВМУ

  07.07.2022г.

 15:00 – 16:00 ч.

Справка за резултатите от изпитите-тест

 Кабинет по качеството

   07.07.2022г.

 16:00 – 17:00 ч.

Обявяване на класиране

На централния вход на ВВМУ

   08.07.2022г.

от 09:00 ч.

Приемна комисия за кандидат-курсанти

Заседателна зала на ВВМУ

 

ГРАФИК КАДАСТРАЛНА КАРТА С. ЩРЪКЛЕВО И С. ПИРГОВО

ГРАФИК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ В ЦИФРОВ ВИД НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПИРГОВО И С. ЩРЪКЛЕВО

ОБЯВА

О Б Я В А

 

Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 свободни длъжности за войници във в.ф. 52480 – София и в.ф. 22720 – Смядово.

 

    Длъжности във военно формирование 52 480 – София:

1. Младши шофьор – 4 места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”, „D”, „D+E”;

2. Младши шофьор – 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „D+E”;

3. Младши шофьор – 5 места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”;

4. Помощник готвач – 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

    Длъжности във военно формирование 22 720 Смядово:

1. Младши пожарникар – 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”и курс за пожарникар;

2.Младши специалист по осигуряване с материални средства - 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба,ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

   Срок за подаване на документи  -  до 01.07.2022 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Офис за военен отчет в общината  –  088 684 1435;

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: -  на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    -  на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/…/pub…/zapovedi/mo/command_log_suppot.pdf

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили са обявени 169    (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

-  Автобиография.

- Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

- Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).

- Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

- Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко).

-  Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

-  Копие от военноотчетната книжка - стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава).

- Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба.

- Свидетелство за съдимост за работа в МО.

- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили).

- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 

3. До 29.04.2022 г, кандидатите да подават писмено заявление до съответното длъжностно лице, чрез Военно окръжие – Русе.

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

 1. Със заповед № ОХ-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - са психологично пригодни.

 

3. До 31.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление началника на Военномедицинска академия, чрез Военно окръжие – Русе.

Конкурсът ще се проведе в две фази:

Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива: - норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 90 секунди; - норматив № 2 — изпълнение на лицеви опори - брой за 90 секунди; - норматив № 3 - бягане „Совалка” -10x10 метра; - норматив № 4 - крос 1000 метра.

Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

      - на Централно военно окръжие - www.comd.bg