Земеделие и гори

                   ОБЯВА - ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИ ПО СПОРАЗУМЕНИЯ - 2022/2023


 На вниманието на земеделските стопани

                     От 29.07.2022 до 08.08.2022 г. прием на заявления за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната с Украйна

                      За повече информация тук.

 


                     ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ_2022

                     Заповед № РД 09-310/26.07.2022 за тръжна процедура и приложение - списък на имоти

                     Тръжна документация


01.07.2022  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ_2022
                   

                     Заповед № РД 266/01.07.2022 г. за тръжна процедура и приложение - списък на имоти

                     Тръжна документация

26.07.2022  Заповед № РД 09-311/26.07.2022 г.  - търг с. Пиргово - определен наемател


           

14.06.2022  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ - 2022

                    Заповед № РД-09-241/13.06.2022 г.  - откриване на процедура за търг на земеделски земи от ОПФ 

                    Приложение № 1 - свободни имоти за търг - 2022/2023

                    Тръжна документация

                   Приложение № 1  - свободни имоти за повторен търг - 2022/202

06.07.2022  Заповед № РД 09-270/06.07.2022 г., относно определен спечелил участник

                     Заповед № РД 09-271/06.07.2022 г., относно определен спечелил участник

07.07.2022  Заповеди № РД 09-280,281,282,283/07.07.2022 -  за определени спечелили участници - търг с. Тръстеник

 


05.05.2022   ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОДЗ РУСЕ 


 

09.03.2022  Заповед № РД-09-97/08.03.2022 г. на кмета на Община Иваново, относно ползватели на земи по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (бели петна) 


25.02.2022  ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2022/2023 

                     Протокол за поправка на протокол за разпределение на ПМЛ-2022/2023

03.05.2022   ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПМЛ 2022/2023

                   Годишен план за паша - 2022/2023

                 Списък на свободни имоти с начин на трайно ползване-пасища, мери и ливади за индивидуално ползване 

                  Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ


 

11.01.2022     ПОЛСКИ ПЪТИЩА - 2021/2022 

                       Заповед № РД 09-11/11.01.2022 г.

                       Приложение № 1


10.01.2022      С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

                      На вниманието на собственици/ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, във връзка с ежегодната проверка по чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за спазване на условията по сключените договори за пасища, мери и ливади


08.11.2021  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

                    Стартира прием на заявления за подпомагане по схемата "Помощ в подкрепа на ликвидността  на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие  на COVID-19". За повече информация: ТУК


                   ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН_2021 

29.10.2021  Заповед № РД 09-556/29.10.2021 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на стояща дървесина на корен

                     Документация за участие в търга

26.11.2021  Протокол на комисиия за проведен търг

                    Заповед № РД 09-617/26.11.2021 г._спечелен търг


27.10.2021   Заповеди за споразумения и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи_2021-2022


05.08.2021  Заповеди за състав на комисиите за сключване на споразумения - 2021/2022 по чл. 37в от ЗСПЗЗ за община Иваново на Директора на ОД "Земеделие"


16.07.2021  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2021 

                    Заповед № РД-09-369/16.07.2021 г. - Открит конкурс за възлагане на добив и доставка на дървесина

                    Документация за участие в конкурса

13.08.2021 Протокол на комисията за проведане на процедурата

                   Заповед за определен изпълнител

13.09.2021 Договор за добив и доставка на дърва_2021


15.07.2021  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ_2021

                    Заповед № РД-09-357/15.07.2021 г. - откриване на процедура за търг на пасища, мери и ливади от ОПФ и приложение (списък с имоти)

                    Тръжна документация

13.08.2021  Заповеди за определени наематели


09.07.2021  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ - 2021

                    Заповед № РД-09-352/08.07.2021 г.  - откриване на процедура за търг на земеделски земи от ОПФ и приложение № 1 (списък)

                    Тръжна документация

                    Списък на свободни имоти/ части от имоти за повторен търг на земеделски земи_ 2021/2021

06.08.2021 Заповеди за определени наематели на земеделски земи от проведени търгове_2021

 09.08.2021 Заповеди за определение наематели на земеделски земи от проведени търгове_2021_2

10.08.2021 Заповед за определен наемател на земеделски земи в землище с. Тръстеник

13.08.2021 Заповеди за определени наематели от повторен търг за с. Тръстеник и Щръклево


03.04.2021 ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ_2021         

                   Заповед № РД-09-270/03.06.2021 г._откриване на процедура за търг на пасища, мери и ливади от ОПФ

                    Приложение № 1 - списък на пасища, мери и ливади

                    Тръжна документация

29.06.2021 Заповед за определен наемател на ПМЛ с. Пиргово - 2021


09.04.2021  Годишен план за ползване на дървесина_2021, приет с решение № 254 по протокол № 23/25.03.2021 г. на Общински съвет - Иваново 


01.03.2021   Заповед за паша в горски територии - държавна и общинска собственост за 2021 г.


ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2021/2022

07.05.2021 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади - 2021/2022

26.02.2021 Годишен план за паша - 2021/2022 

                   Приложение № 1 - свободни имоти с нтп-пасища, мери и ливади за разпределение 2021/2022

                   Приложение № 2 - наети пасища, мери и ливади за 2021/2022

                   Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Иваново

                   Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ


02.02.2021 Прием на заявления по краткосрочните схеми на държавен фонд "Земеделие"

 


28.01.2021  Заповед № РД-09-30/28.01.2021 г. на кмета на Община Иваново, относно ползватели на земи по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (бели петна)

 


15.01.2021  ПОЛСКИ ПЪТИЩА - 2020/2021

                     Заповед № РД-09-7/15.01.2021 г.

                     Приложение № 1


 

04.01.2021  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

                      На вниманието на собственици/ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ
                      прочети подробно

18.11.2020 Заповеди за споразумения и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи_2020-2021_землища с. Пиргово и Тръстеник

16.10.2020  

 

 

04.08.2020    ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО

                

04.08.2020 Заповеди по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие" за комисии, ръководещи сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по           

                    землища за 2020/2021 стопанска година

                   

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

23.07.2020  Заповед № РД-09-483/23.07.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на дейности в горски територии-общинска собственост

                   Документация за участие в конкурса

24.08.2020  Протокол на комисията за провеждане на конкурса

24.08.2020  Заповед_определен изпълнител

14.09.2020 Договор за възлагане на дейности в горски територии-общинска собственост

 

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ_2020 

15.07.2020  Заповед № РД-09-459/14.07.2020_откриване на тръжна процедура по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ (с приложение)

                    Тръжна документация

03.08.2020  Заповеди за резултати от проведени търгове за пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ

 

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ_2020

03.07.2020  Заповеди за резултати от проведени търгове за пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

09.06.2020  Заповед № РД-09-384/08.06.2020 г._откриване на процедура за търг на пасища, мери и ливади от ОПФ_2020

                    Приложение № 1 - списък на пасища, мери и ливади

                    Тръжна документация

 

ТЪРГ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ)_2020

29.06.2020  Заповеди за резултати от проведените търгове за земеделски земи_2020

22.06.2020         Списък на свободни имоти за повторен търг

20.05.2020 г.     

 Заповед № РД 09-336/20.05.2020 г._откриване на процедура за търг на земеделски земи от ОПФ_2020

Приложение № 1 - списък на имоти за търг_2020

Тръжна документация

 

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2020/2021 

01.06.2020 г. Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади 2020/2021 г.

04.05.2020 г. Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади 2020 г./ 2021 г. 

 

03.04.2020

Карти на масивите за ползване на земеделски земи по споразумения 2019/2020

с. Божичен
с. Иваново

с. Кошов

с. Красен

с. Мечка

с. Нисово

с. Пиргово

с. Сваленик

с. Табачка

с. Тръстеник

с. Церовец

с. Червен

с. Щръклево

 

01.11.2019
Заповед за ползватели по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ_2019-2020

 

29.10.2019
Заповеди за споразумения и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи_2019-2020

 

18.09.2019
Търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ_2019
Заповед № РД 09-446_18.09.2019_ТЪРГ ПАСИЩА по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ
Приложеие № 1 - свободни ПМЛ_2019-20
Утвърдена тръжна документация_ПМЛ
17.10.2019
Заповед за класиране от търгове за пасища, мери по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ

 

12.09.2019 г.
Открит конкурс (нов) за добив и доставка на дървесина от ОГТ - обект № 1901_2019 г.
Заповед № РД 09-439_12.09.2019_открит конкурс за добив и доставка на дървесина
Документация за участие в конкурс_добив и доставка на дървесина_2019
09.10.2019
Заповед РД 09-478 08.10.2019 класиране открит конкурс добив дървесина
Протокол за проведен открит конкурс_дървесина_2019
25.10.2019
Договор за добив и доставка на дървесина

 

12.08.2019
Заповеди за състав на комисиите за сключване на споразумения - 2019/2020 по чл. 37в от ЗСПЗЗ за община Иваново на Директора на ОД "Земеделие"

 

09.08.2019
Открит конкурс за добив и доставка на дървесина от Общински горски фонд - обект № 1901_2019 г.
- Заповед РД 09-358_09.08.2019_открит конкурс за добив на дървесина
- Документация за участие в конкурс добив и доставка на дървесина 2019
28.08.2019
Заповед за прекратяване на процедура-открит конкурс за добив и доставка на дървесина от Общински горски фонд - обект 1901-2019 г

 

05.07.2019
Търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ_2019

Заповед № РД 09-278 от 05.07.2019 - ТЪРГ ПАСИЩА 2019
Приложение № 1 - списък имоти-пасища, мери и ливади
Утвърдена тръжна документация_ПМЛ_2019
Заповед класиране търг пасища, мери Шръклево
Заповед класиране търг пасища, мери Тръстеник

 

28.06.2019

На вниманието на земеделските стопани - животновъди

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица, че стартира прием на заявления за подпомагане
по две схеми за Държавни помощи на ДФ "Земедлие", както следва:
1. От 28 юни до 15 юли 2019 г. - прием по Минимална помощ de minimis, съгласно Регламент на ЕС 1408/2013 на регистрираните
земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни.
2. От 03 юли до 31 юли 2019 г. - прием по Държавна помощ "Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на животни с мляко"
Указания за прилагане на схемите можете да намерите тук
02.08.2019
Заповед спечелен търг зем. земи _Нисово_2019
Заповед спечелен търг зем. земи _Сваленик_2019
Заповед спечелен търг зем. земи_Иваново_2019
Заповед спечелен търг зем. земи_Мечка_2019
Заповед спечелен търг зем. земи_Пиргово_2019
Заповед спечелен търг зем. земи_Червен_2019
Заповед спечелен търг зем. земи_Щръклево_2019
Заповед спечелен търг зем.земи _Кошов_2019
Заповед спечелен търг зем.земи_Табачка_2019
Заповед спечелен търгзем. земи _Тръстеник_2019

 

26.06.2019
Търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ - 2019/2020

    1. Заповед № РД-09-245 от 26.06.2019 - търг земеделски земи_2019
    2. Приложение № 1 - списък на имоти за търг_2019-2020
    3. Утвърдена тръжна документация_2019
26.07.2019
Актуализирано приложение № 1 - списък на свободни имоти/части от имоти за повторен търг на земеделски земи_2019/2020
Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг - 02.08.2019 г. до 12,00 часа
15.08.2019

Заповед класиране повторен търг земеделски земи Пиргово

25.02.2019
Разпределение на пасища, мери и ливади (ПМЛ) - 2019/2020 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади - 2019/2020 г
Съобщение 
Годишен план 
Приложение № 1 - свободни пасища, мери и ливади за предоставяне_2019-20
Приложение № 2 - имоти по договори за наем в сила за 2019-2020
Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ 


10.06.2019
Протокол ДОПЪЛНИТЕЛНО разпределение пасища 2019-2020

08.01.2019

Годишен план за ползване на дървесина на Община Иваново 2019 г 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до животновъдите

12.12.2018

Ползване на полски пътища_2018/2019 г.

10.10.2018

Заповеди за споразумения за ползване на земеделски земи - 2018/2019 г.

08.10.2018

Заповед по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ_2018-2019

30.08.2018

Открит конкурс за добив и доставка на дървесина от Общински горски фонд – Обект № 1801-2018
- Заповед № РД 09-299_30.08.2018 г. за открит конкурс за добив и доставка на дървесина
- Документация за участие в конкурс за добив и доставка на дървесина – Обект № 1801-2018”
- Технологични планове за Обект № 1801-2018

20.08.2018

Търг за отдаване под наем на земеделски земи-пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 г

- Заповед РД 09-282 от 20.08.2018 за търг на пасища, мери и ливади по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ_2018-2019
- Приложение № 1 - свободни пасища, мери и ливади за търг по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ_2018-2019
- Утвърдена тръжна документация_ПМЛ

19.09.2018
Заповед за спечелил участник в търг за ПМЛ по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ_с. Иваново
Заповед за спечелил участник в търг за ПМЛ по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ_с. Кошов
Заповед за спечелил участник в търг за ПМЛ по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ_с. Пиргово

02.10.2018
Заповед за класиране от повторен търг пасища, мери - с. Пиргово

20.08.2018

Заповед № РД 09-277 от 16.08.2018 за имоти под наем по чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ_маломерни
Приложение към заповед РД 09-277 от 16.08.2018

 

Търг за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ-2018/2019 г

18.07.2018

Заповед РД 09-223 от 18.07.2018 за търг на пасища, мери и ливади за животновъди_2018-2019
Приложение № 1 - свободни имоти - пасища, мери и ливади за търг по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ_2018/2019
Утвърдена тръжна документация

 

Търг за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ-2018/2019 г

15.05.2018
Заповед № РД 09-140 от 15.05.2018 - търг за земеделски земи - 2018-2019
Приложение 1- Имоти за търг на земеделски земи - 2018-2019
Документация - търг на земеделски земи от ОПФ - 2018/2019 
Свободни имоти - повторен търг за зем. земи 2018-2019
07.06.2018
Заповед спечелен търг за земеделски земи - с. Нисово
Заповед спечелен търг за земеделски земи - с. Щръклево
Заповед спечелен търг за земеделски земи - с. Иваново
Заповед спечелен търг за земеделски земи - с. Пиргово
Заповед спечелен търг за земеделски земи - с. Тръстеник
15.06.2018   
Заповед спечелен повторен търг за зем. земя - с. Тръстеник

30.04.2018

Протокол за разпределение на пасища, мери 2018-2019    

Протокол за поправка на протокол от 27.04.2018 за разпределение на ПМЛ за 2018-2019
01.06.2018
Допълнително разпределение на пасища, мери и ливади_2018/2019 г.

 

27.02.2018
Заявление за пасища

Правила за ползване на пасища
Годишен план за паша 2018-2019
Свободни имоти/части от имоти - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - 2018/2019 г.
Имоти за индивидуално ползване по договори за наем в сила за 2018/2019 г

16.02.2018

Заповед за забрана за паша в Горски територии през 2018 г.

02.02.2018

Заповед № РД 09-24 от 01.02.2018 - наем на имоти без търг
Имоти за отдаване по чл. 24а, ал. 6, т. 2-ЗСПЗЗ  

09.01.2018

Заповед № РД 09-7 от 09.01.2017 полски пътища
       - Приложение 1 към заповед № РД 09-7 от 09.01.2018 полски пътища
 

 

05.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на собственици/ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ
прочети подробно

07.11.2017

Заповед 476-2017-маломерни имоти

05.10.2017

Заповед по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 
   - Заповед-допълнение на заповед № 416 от 05.10.2017

21.09.2017

Публичен търг за пасища, мери и ливади от ОПГ по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ   
13.10.2017
Заповед спечелил търг за ПМЛ_Сваленик

14.08.2017

Документация за участие в конкурс - добив и доставка на дървесина 2017   
Заповед РД 09-321 от 14.08.2017 за открит конкурс за добив и доставка на дървесина
11.09.2017
Заповед РД 09-367 от 08.09.2017 за определен изпълнител в открит конкурс за добив и доставка на дървесина
Протокол от провеждане на открит конкурс за дървесина
21.09.2017
Договор Д-70

02.08.2017

Заповед за откриване на тръжна процедура за зем. земи_2017-18 (втора тръжна сесия)           
Утвърдена тръжна документация          
24.08.2017
Заповеди за спечелени търгове за отдаване под наем на земеделски земи (втора тръжна сесия) - 2017

25.07.2017

Заповед РД 09-271 от 25.07.2017 за провеждане търгове за ПМЛ_2017-2018
Утвърдена тръжна документация

10.07.2017

Заповед № РД-09-237 за спечелен търг с. Божичен
Заповед № РД-09-238 за спечелен търг с. Красен
Заповед № РД-09-239 за спечелен търг с. Тръстеник

26.06.2017

Заповед за отмяна на търг за имоти в село Кошов

20.06.2017

- Заповед РД 09-210-20.06.2017 за търг на земеделски земи 2017-2018
- Утвърдена тръжна документация

04.05.2017 г.

Разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване - 2017/2018 стопанска година

 

27.02.2017

Заявление за пасища 

Правила за ползване на пасища
Годишен план за паша 2017-2018
Имоти за индивидуално ползване по договори 
Свободни ПМЛ за индивидуално плзване 2017-2018

 

17.02.2017
Заповед за забрана за паша в горски територии за 2017 г.

 

16.01.2017
Разпределение полски пътища 2016-17

 

04.11.2016
Годишен план за ползване на дървесина на Община Иваново

 

17.10.2016
Заповед ползватели по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ

 

10.10.2016
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване, за землищата на община Иваново - 2016/2017

 

13.09.2016
Уведомление за земеделските стопани  

 

26.08.2016
Заповед РД 09-319 25.08.16 спечен търг ПМЛ Щръклево
Заповед РД 09-322 26.08.16 спечелен търг ПМЛ Иваново
Заповед РД 320 25.0816 спечелен търг ПМЛ Божичен

19.08.2016
Заповед № РД 09-308 от 19.08.2016 спечелен търг зем. земи Тръстеник

 

05.06.2016
Обява за търг за пасища

Заповед РД 09-285 от 05.08.2016 за търг за пасища, мери и ливади
Утвърдена тръжна документация_ПМЛ 

 

05.08.2016
Заповед РД 09-284 от 05.08.2016 за откриване на търг за зем. земи с. Тръстеник >>
Утвърдена тръжна документация ТЗЗ-3

 

27.07.2016
- Заповед № РД 09-250 от 21.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Божичен >>    
- Заповед № РД 09-253 от 22.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Кошов >>       
- Заповед № РД 09-257 от 25.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Иваново >>     
- Заповед № РД 09-263 от 27.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Щръклево >>  
 

11.07.2016
- Заповед № РД 09-226 от 11.07.2016 спечелен повторен търг Церовец >>

 

08.07.2016
- Заповед откриване търг за зем. земи 2016-2017 Божичен, Иваново, Кошов, Щръклево >>      
- Тръжни условия >>      

 

06.07.2016
- Заповед № РД 09-221 от 05.07.2016 спечелен търг с. Щръклево >>

 

04.07.2016
- Заповед № РД 09-218 от 04.07.2016 спечелен търг с. Тръстеник >>

 

29.06.2016
- Заповед № РД 09-210 от 29.06.2016 спечелен търг с. Сваленик >>

 

10.06.2016
- Заповед № РД 09-182/10.06.2016 г. за откриване на търг на зем. земи 2016/2017 >>    
- Тръжни условия >>   

 

25.05.2016
Протокол разпределение пасища, мери 2016-2017 >> 

 

29.02.2016
Заявления и декларации 2016-2017-та стопанска година   - rar файл
План за пасища 2016-2017-та стопанска година    ->word документ
Правила за ползване на пасища 2016-2017-та стопанска година    ->word документ
Списък пасища 2016-2017 стопанска година

 

08.02.2016
Заповед РД 09-63/05.02.2016 г. за забрана пашата на селскостопански животни през календарната 2016 г. в горски територии >>

 

22.01.2016
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Иваново за полски пътища 2015/2016 г. :

Заповед за с. Божичен
Заповед за с. Церовец
Заповед за с. Червен
Заповед за с. Иванов%Dща 2016-17

 

04.11.2016
Годишен план за ползване на дървесина на Община Иваново

 

17.10.2016
Заповед ползватели по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ

 

10.10.2016
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване, за землищата на община Иваново - 2016/2017

 

13.09.2016
Уведомление за земеделските стопани  

 

26.08.2016
Заповед РД 09-319 25.08.16 спечен търг ПМЛ Щръклево
Заповед РД 09-322 26.08.16 спечелен търг ПМЛ Иваново
Заповед РД 320 25.0816 спечелен търг ПМЛ Божичен

19.08.2016
Заповед № РД 09-308 от 19.08.2016 спечелен търг зем. земи Тръстеник

 

05.06.2016
Обява за търг за пасища

Заповед РД 09-285 от 05.08.2016 за търг за пасища, мери и ливади
Утвърдена тръжна документация_ПМЛ 

 

05.08.2016
Заповед РД 09-284 от 05.08.2016 за откриване на търг за зем. земи с. Тръстеник >>
Утвърдена тръжна документация ТЗЗ-3

 

27.07.2016
- Заповед № РД 09-250 от 21.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Божичен >>    
- Заповед № РД 09-253 от 22.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Кошов >>       
- Заповед № РД 09-257 от 25.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Иваново >>     
- Заповед № РД 09-263 от 27.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Щръклево >>  
 

11.07.2016
- Заповед № РД 09-226 от 11.07.2016 спечелен повторен търг Церовец >>

 

08.07.2016
- Заповед откриване търг за зем. земи 2016-2017 Божичен, Иваново, Кошов, Щръклево >>      
- Тръжни условия >>      

 

06.07.2016
- Заповед № РД 09-221 от 05.07.2016 спечелен търг с. Щръклево >>

 

04.07.2016
- Заповед № РД 09-218 от 04.07.2016 спечелен търг с. Тръстеник >>

 

29.06.2016
- Заповед № РД 09-210 от 29.06.2016 спечелен търг с. Сваленик >>

 

10.06.2016
- Заповед № РД 09-182/10.06.2016 г. за откриване на търг на зем. земи 2016/2017 >>    
- Тръжни условия >>   

 

25.05.2016
Протокол разпределение пасища, мери 2016-2017 >> 

 

29.02.2016
Заявления и декларации 2016-2017-та стопанска година   - rar файл
План за пасища 2016-2017-та стопанска година    ->word документ
Правила за ползване на пасища 2016-2017-та стопанска година    ->word документ
Списък пасища 2016-2017 стопанска година

 

08.02.2016
Заповед РД 09-63/05.02.2016 г. за забрана пашата на селскостопански животни през календарната 2016 г. в горски територии >>

 

22.01.2016
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Иваново за полски пътища 2015/2016 г. :

Заповед за с. Божичен
Заповед за с. Церовец
Заповед за с. Червен
Заповед за с. Иванов%Dща 2016-17

 

04.11.2016
Годишен план за ползване на дървесина на Община Иваново

 

17.10.2016
Заповед ползватели по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ

 

10.10.2016
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване, за землищата на община Иваново - 2016/2017

 

13.09.2016
Уведомление за земеделските стопани  

 

26.08.2016
Заповед РД 09-319 25.08.16 спечен търг ПМЛ Щръклево
Заповед РД 09-322 26.08.16 спечелен търг ПМЛ Иваново
Заповед РД 320 25.0816 спечелен търг ПМЛ Божичен

19.08.2016
Заповед № РД 09-308 от 19.08.2016 спечелен търг зем. земи Тръстеник

 

05.06.2016
Обява за търг за пасища

Заповед РД 09-285 от 05.08.2016 за търг за пасища, мери и ливади
Утвърдена тръжна документация_ПМЛ 

 

05.08.2016
Заповед РД 09-284 от 05.08.2016 за откриване на търг за зем. земи с. Тръстеник >>
Утвърдена тръжна документация ТЗЗ-3

 

27.07.2016
- Заповед № РД 09-250 от 21.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Божичен >>    
- Заповед № РД 09-253 от 22.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Кошов >>       
- Заповед № РД 09-257 от 25.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Иваново >>     
- Заповед № РД 09-263 от 27.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Щръклево >>  
 

11.07.2016
- Заповед № РД 09-226 от 11.07.2016 спечелен повторен търг Церовец >>

 

08.07.2016
- Заповед откриване търг за зем. земи 2016-2017 Божичен, Иваново, Кошов, Щръклево >>      
- Тръжни условия >>      

 

06.07.2016
- Заповед № РД 09-221 от 05.07.2016 спечелен търг с. Щръклево >>

 

04.07.2016
- Заповед № РД 09-218 от 04.07.2016 спечелен търг с. Тръстеник >>

 

29.06.2016
- Заповед № РД 09-210 от 29.06.2016 спечелен търг с. Сваленик >>

 

10.06.2016
- Заповед № РД 09-182/10.06.2016 г. за откриване на търг на зем. земи 2016/2017 >>    
- Тръжни условия >>   

 

25.05.2016
Протокол разпределение пасища, мери 2016-2017 >> 

 

29.02.2016
Заявления и декларации 2016-2017-та стопанска година   - rar файл
План за пасища 2016-2017-та стопанска година    ->word документ
Правила за ползване на пасища 2016-2017-та стопанска година    ->word документ
Списък пасища 2016-2017 стопанска година

 

08.02.2016
Заповед РД 09-63/05.02.2016 г. за забрана пашата на селскостопански животни през календарната 2016 г. в горски територии >>

 

22.01.2016
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Иваново за полски пътища 2015/2016 г. :

Заповед за с. Божичен
Заповед за с. Церовец
Заповед за с. Червен
Заповед за с. Иванов%Dща 2016-17

 

04.11.2016
Годишен план за ползване на дървесина на Община Иваново

 

17.10.2016
Заповед ползватели по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ

 

10.10.2016
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване, за землищата на община Иваново - 2016/2017

 

13.09.2016
Уведомление за земеделските стопани  

 

26.08.2016
Заповед РД 09-319 25.08.16 спечен търг ПМЛ Щръклево
Заповед РД 09-322 26.08.16 спечелен търг ПМЛ Иваново
Заповед РД 320 25.0816 спечелен търг ПМЛ Божичен

19.08.2016
Заповед № РД 09-308 от 19.08.2016 спечелен търг зем. земи Тръстеник

 

05.06.2016
Обява за търг за пасища

Заповед РД 09-285 от 05.08.2016 за търг за пасища, мери и ливади
Утвърдена тръжна документация_ПМЛ 

 

05.08.2016
Заповед РД 09-284 от 05.08.2016 за откриване на търг за зем. земи с. Тръстеник >>
Утвърдена тръжна документация ТЗЗ-3

 

27.07.2016
- Заповед № РД 09-250 от 21.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Божичен >>    
- Заповед № РД 09-253 от 22.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Кошов >>       
- Заповед № РД 09-257 от 25.07.2016 спечелен търг за зем. земи с. Иваново >>     
- Заповед № РД 09-263 от 27.07.2016 спечелен т%