Гори

 

 


Заповед № РД 09-90/28.02.2023 г._паша на селскостопански животни в горските територии - държавна и общинска собственост


ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2022

                    Заповед № РД 09-338/11.08.2022 г.  - провеждане на открит конкурс за добив и доставка на дървесина

                    Документация за участие

02.09.2022  Протокол за проведен открит конкурс

02.09.2022  Заповед - определен изпълнител

                    Договор за добив и доставка на дървесина


                   ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН_2021 

29.10.2021  Заповед № РД 09-556/29.10.2021 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на стояща дървесина на корен

                     Документация за участие в търга

26.11.2021  Протокол на комисиия за проведен търг

                    Заповед № РД 09-617/26.11.2021 г._спечелен търг


16.07.2021  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2021 

                    Заповед № РД-09-369/16.07.2021 г. - Открит конкурс за възлагане на добив и доставка на дървесина

                    Документация за участие в конкурса

13.08.2021 Протокол на комисията за проведане на процедурата

                   Заповед за определен изпълнител

13.09.2021 Договор за добив и доставка на дърва_2021


ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

23.07.2020  Заповед № РД-09-483/23.07.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на дейности в горски територии-общинска собственост

                   Документация за участие в конкурса

24.08.2020  Протокол на комисията за провеждане на конкурса

24.08.2020  Заповед_определен изпълнител

14.09.2020 Договор за възлагане на дейности в горски територии-общинска собственост