Обяви

ОБЯВА

О Б Я В А

 

Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 свободни длъжности за войници във в.ф. 52480 – София и в.ф. 22720 – Смядово.

 

    Длъжности във военно формирование 52 480 – София:

1. Младши шофьор – 4 места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”, „D”, „D+E”;

2. Младши шофьор – 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „D+E”;

3. Младши шофьор – 5 места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”;

4. Помощник готвач – 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

    Длъжности във военно формирование 22 720 Смядово:

1. Младши пожарникар – 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”и курс за пожарникар;

2.Младши специалист по осигуряване с материални средства - 1 място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба,ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

   Срок за подаване на документи  -  до 01.07.2022 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Офис за военен отчет в общината  –  088 684 1435;

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: -  на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    -  на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/…/pub…/zapovedi/mo/command_log_suppot.pdf

ОБЯВА - Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 2 (две) свободни длъжности за войници във военно формирование 22970 – София.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 2 (две) свободни длъжности за войници във военно формирование 22970 – София.

 

    Свободните места са за младши специалисти  по физическа подготовка и спорт. 

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

   Срок за подаване на документи  -  до 30.06.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет                         -  088 684 1435;

- Военно окръжие I степен - Русе      -  082/834 817;

 

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили са обявени 169    (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

-  Автобиография.

- Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

- Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).

- Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

- Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко).

-  Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

-  Копие от военноотчетната книжка - стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава).

- Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба.

- Свидетелство за съдимост за работа в МО.

- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили).

- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 

3. До 29.04.2022 г, кандидатите да подават писмено заявление до съответното длъжностно лице, чрез Военно окръжие – Русе.

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

  1. Със заповед № ОХ-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - са психологично пригодни.

 

3. До 31.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление началника на Военномедицинска академия, чрез Военно окръжие – Русе.

Конкурсът ще се проведе в две фази:

Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива: - норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 90 секунди; - норматив № 2 — изпълнение на лицеви опори - брой за 90 секунди; - норматив № 3 - бягане „Совалка” -10x10 метра; - норматив № 4 - крос 1000 метра.

Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

      - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

  1. Със заповед № ОХ-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - са психологично пригодни.

 

3. До 31.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление началника на Военномедицинска академия, чрез Военно окръжие – Русе.

Конкурсът ще се проведе в две фази:

Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива: - норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 90 секунди; - норматив № 2 — изпълнение на лицеви опори - брой за 90 секунди; - норматив № 3 - бягане „Совалка” -10x10 метра; - норматив № 4 - крос 1000 метра.

Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

      - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

 

 

1. Със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили, са обявени 177 (сто седемдесет и седем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Военноморските сили.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;

- годни са за военна служба; - не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- нямат друго гражданство;

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

 - са психологично пригодни;

 - лицата, изпълнявали военна служба могат да кандидатстват, ако към датата на приемане на военна служба не са изминали повече от 10 (десет) години от освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба), както и да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

 

3. До 31.03.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление (по образец - Приложение № 1 към обявата), включително с приложенията към него, до заместник-командира на Военноморските сили, чрез Военно окръжие I степен–Русе.

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операци

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон София

 

 

1. Със заповед 3РД – 198 / 18.02.2022 г. на командира на СКСО е разкрита процедура по обявяване на 30 /тридесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в СКСО (военно формирование 56130) в гарнизон София.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да имат средно или по-високо образование; - към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - да са психологично пригодни.

 

3. До 28.03.2022 г., кандидатите за посочените вакантни длъжности да подадат писмено заявление до командира на СКСО, чрез Военно окръжие I степен – Русе.

 

Конкурсът ще се проведе за времето от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. по места, като включва оценка на психологична пригодност, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

 

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования

от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в

страната или в чужбина

 

1. Със заповед № 3РД - 179/17.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 30 (тридесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).  

 

2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

 

3. Размер на месечното възнаграждение: В съответствие със заповед № ОХ-30/14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

4. До 25.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление до командирите на в.ф. 22980 – София и 28860 - Горна Малина, чрез Военно окръжие – Русе.

 

Конкурсът ще се проведе за времето от 09.05.2022 г. до 13.05.2022 г. по места, като включва изпит по физическа подготовка и тест за проверка на общата култура.

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината   -    088 684 1435

 

 

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

      - на Централно военно окръжие - www.comd.bg