Екология

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

 

Един от приоритетите на общинското ръководство е опазването на околната среда, свързан с развитието на екокултурния туризъм и развиване на производството на екологично чисти земеделски култури.
В тази връзка с приемането от Общински съвет Иваново на два основни документа- Програмата за управление на отпадъците на територията на общината и Наредбата за управление на отпадъците, през месец юни 2005 г. беше въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
От 01.01.2006 г. всички събрани битови отпадъци на територията на общината се депонират на регионално депо гр.Русе, с което количествата изхвърляни отпадъци на нерегламентирани сметища рязко намаля.
Едновременно с това до края на 2006 г. ще бъдат закрити и рекултивирани всички отредени сметища в населените места на общината.
Все още, поради ниската екологична култура на населението съществуват незаконни сметища, които изискват допълнителни финансови средства за тяхното ликвидиране.
Проблем е и събирането на опасни и строителни отпадъци.