• №: 1
  • Отворена
  • 25.03.2021
АОП линк:

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с ПРедмет: "Доставка на материални активи в интерес на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой сцена с включена озвучителна система и осветление” и Обособена позиция № 2: “Доставка на оборудване и обзавеждане за провеждане на събития по проекта“