Общинска собственост

Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.03.2021 г. - "Фурна" с. Мечка

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот УПИ/ ХIV 189, в кв. 25 по регулационния план на с. Пиргово

Пълна информация
Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение „старо читалище  - бивша читалня и офис“, с площ от общо 67 кв.м., находящо се в с. Пиргово

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: Иваново и Пиргово

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване, съгласно чл. 83 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-фурна с площ от 770 кв.м., кв. 19 по регул

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот представляващ имот №501.1485, за който е образуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII-1485 в кв. 122 по кадастралния план на с. Щръклево

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот,представляващ поземлен имот № 95.144, с площ от 476 кв.м. по плана за новообразуваните имоти, с начин на трайно ползване „Параграф“ 4 по плана на с. Кошов

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот /УПИ/ ХIII 189, в кв. 25 по регулационния план на с. Пиргово

Пълна информация