Общинска собственост

Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот /УПИ/ Х - 624, в кв. 40 по регулационния план на с. Красен

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот /УПИ/ Х - 623, в кв. 40 по регулационния план на с. Красен

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот в с. Иваново, ул. „Христо Ботев“ №4

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 679 от 12.11.2020 г. за продажба на имоти в с. Красен и с. Кошов

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 675 от 10.11.2020 г. за продажба на имоти в с. Щръклево и с. Пиргово

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот №501.920 по кадастралният план на с. Щръклево

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение №17 със застроена площ 21.73 кв.м. и помещение №18 със застроена площ 10.25 к

Пълна информация