Общинска собственост

Заповед № РД - 09 - 136 от 22.03.2021 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Красен

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ: Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-125/17.03.2021 г. е открита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот старо читалище - бивша читалня и офис“, с площ от общо 67 кв.м., находящо се в с. Пиргово

Пълна информация
Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.03.2021 г. - "Фурна" с. Мечка

Пълна информация
Заповед за определеляне на спечелил участник в търг за имот УПИ/ ХIV 189, в кв. 25 по регулационния план на с. Пиргово

Пълна информация
Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение „старо читалище  - бивша читалня и офис“, с площ от общо 67 кв.м., находящо се в с. Пиргово

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: Иваново и Пиргово

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване, съгласно чл. 83 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-фурна с площ от 770 кв.м., кв. 19 по регул

Пълна информация