Общинска собственост

Заповед № РД-09-273/06.07.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-55 в кв. 60 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-274/06.07.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 501.46 в кв. 77 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-229/01.06.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД-09-159/19.04.2022 г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-762 в кв. 63 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-158/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1765 в кв. 134 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-157/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване на незастроен поземлен имот (ПИ) № 501.2155 в кв. 127 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-156/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за УПИ IV-1164 в кв. 112 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-114/17.03.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 83, ал. 1 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Пиргово

Пълна информация