Общинска собственост

Заповед № РД-09-156/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за УПИ IV-1164 в кв. 112 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-114/17.03.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 83, ал. 1 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Пиргово

Пълна информация
Заповед № РД-09-113/17.03.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД-09-23/21.01.2022 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 56397.2.21 (УПИ IV-21, кв. 2) по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVII-348, кв. 27 по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-600/16.11.2021 г. за отмяна на Заповед № РД-09-541/22.10.2021 г. за изземване на УПИ II-283 в кв. 93 по плана на с. Щръклево

Пълна информация