Общинска собственост

Повторен търг с тайно наддаване на 06.02.2023 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 19/17.01.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 95.143 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов

Пълна информация
Заповед № РД-09-15/11.01.2023 г.за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Мечка и с. Красен.

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 556/21.12.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 47а по регулационния план на село Красен.

Пълна информация
Заповед № РД-09-547/14.12.2022 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД-09-548/14.12.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Кошов.

Пълна информация
Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Иван Иванов Милчев и всички други заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-09-497/17.11.2022 г. от Кмета на Община Иваново

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 521/30.11.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III в кв. 47а по регулационния план на село Красен.

Пълна информация