Общинска собственост

Повторни търгове с тайно наддаване на 19.12.2022 г. за имоти в с. Красен и с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-497/17.11.2022 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 487/09.11.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-119 в кв. 4 по регулационния план на село Червен.

Пълна информация
Заповед № РД-09-483/08.11.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Красен и с. Кошов.

Пълна информация
Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Иван Иванов Милчев и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед.

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 466/31.10.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) № 501.42 в кв. 77 по кадастралния план на село Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД-09-458/25.10.2022 г. за изземване на имоти общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Повторни търгове с тайно наддаване на 14.11.2022 г. за имоти в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация