Обяви

Подбор на кандидати за преброители и контрольори във връзка с преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, Община Иваново обявява подбор на кандидати за преброители и контрольори. Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:15 ч. до 16.45 ч. в периода 15.09.- 30.10.2020 г. в Центъра  за гражданска регистрация и административно обслужване на гражданите, находящ се в сградата на Община Иваново - с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.

Кандидатите трябва да притежават минимум средно образование.

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Европейски формат на автобиография по образец.

3. Актуална снимка.

4. Копие от диплома за завършено образование


Образци от документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Иваново.
 

 

Обява за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания

Обява за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания

Обява за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Русе

Общински съвет - Иваново обявява процедура за определяне на 4 (четири) броя съдебни заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Иваново със срок за подаване на документи от кандидати: до 16.09.2020 г.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията, визирани в чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), а именно:

  • да са дееспособни български граждани на възраст от 21 години до 68 години;
  • да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
  • да имат завършено най-малко средно образование;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  • да не страдат от психически заболявания.

Кандидатите за съдебни заседатели е необходимо да имат съответствие и с чл.67, ал.3 от ЗСВ, съгласно който съдебен заседател не може да бъде лице, което:

  • е съдебен заседател в друг съд;
  • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
  • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл.69, ал.2 съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Необходими документи:

-          свидетелство за съдимост;

-          подробна автобиография, подписана от кандидата;

-          нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

-          медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване;

-       данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Иваново да се обръща за препоръки;

-          мотивационно писмо;

-          писмено съгласие(по образец);

-          декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ(по образец);

-          документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лица родени преди 16 юли 1973 г.;

Обявление

Обявление № 42/21.08.2020 г., относно издадена заповед № РД 09-535/21.08.2020 г. на кмета на Община Иваново, 

с която се одобрява задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XXII-1187, в кв. 60А Стопански двор № 2 - с. Тръстеник

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

 

Обява 171 свободни длъжности в доброволния (платен) резерв на Военноморските сили

Министерството на отбраната на Република България обявява 171 свободни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния (платен) резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – 10.07.2020 година

За информация:

 • Офис за военен отчет в общината                     - 088 684 1435
 • Военно окръжие - Русе                                        -  082/834 817

ЛИНК: http://www.comd.bg/bg/content/konkurs-za-vakantni-dlzhnosti-vv-voenni-formirovaniya-ot-voennomorskite-sili-opredeleni-za

 

 

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Русе

Общински съвет - Иваново обявява, че със свое Решение №108 от 21.05.2020 г. е открита процедура за определяне на 4 (четири) броя съдебни заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Иваново. Същата ще бъде проведена при спазване на утвърдените Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – гр.Русе от района на Общински съвет – Иваново.