Обяви

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Централно военно окръжие

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ

Русе 7000, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/83-48-17, факс 082/87-50-08

 

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка  № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 
 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 3. Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление, в което да посочат до три длъжности от приложение за участие в конкурса, чрез структурите на чрез Военно окръжие – Русе, до съответното длъжностно лице по т. 2., в срок до 24.11.2022 г. включително.

 

 1. Конкурсът ще се проведе във военното формирование по т. 2.  през

периода от 12.12.2022 г. до 16.12.2022 г., по предварително изготвен график.

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината  -  088 684 1435

- интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                 - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "СА" - 1 щатна бройка

КОМИСИЯТА ЩЕ ИНФОРМИРА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДАТАТА, ЧАСА И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

ДАТА,ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "СА" В ОБЩИНА ИВАНОВО

ДАТА,ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "СА" В ОБЩИНА ИВАНОВО

 

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността " Главен експерт" в Дирекция "СА"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността " Главен експерт" в Дирекция "СА"

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ СА

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ"  В ДИРЕКЦИЯ СА

 

Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация

 

 

На 8.11.2022 г. (вторник) от 10.00 ч. в Туристическия център към сградата на Община Иваново ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз,  подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС - ЗА ДЛЪЖНОСТТА: " ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

О  Б  Я  В  Я  В  А   К  О  Н  К  У  Р  С

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 13, ал. 1,  във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ” – 1 щатна бройка.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 1. Образователна степен – бакалавър;
 2. Професионална област – социални дейности, икономика, обществени науки;
 3. Професионален опит – 2 години;
 4. Минимален ранг – IV-ти младши;

ІІ. Допълнителни изисквания:

 1. Личностни умения и компетентности – умения за събиране, обработване и анализиране на информацията, умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда.
 2. Да познава и ползва нормативните актове, свързани с дейността на длъжността- Закон за администрацията, ЗДСл, ЗМСМА, ЗПУО, ЗСУ, ЗЛП, ЗФВС, Закон за автомобилните превози, Закон за социално подпомагане, Закон за здравето,   подзаконовите нормативни актове към тях, както и наредбите на ОбС – Иваново;
 3. Дигитална компетентност.

ІІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изготвя проекти на стратегии, програми, планове и други, свързани с областите си на дейност, разработва и създава условия за тяхното прилагане и организира изпълнението им, Организира разпределението и контролира разходването на бюджетни субсидии за обществения превоз на територията на Общината, Координира дейността на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието, в съответствие с нормативните изисквания, Организира и подпомага кмета на Общината при упражняване на контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини и училища на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие, включително и ако е налице възлагане на дейности за подкрепа за личностно развитие, както и на частните детски градини и училища, които получават бюджетни средства, Подпомага ръководителите на образователните институции за осигуряване на условия за нормално функциониране и експлоатация на материалната и техническа база, здравното обслужване, сигурността, храненето, отдиха и транспорта на учениците и децата, Провежда общинската здравна политика на територията на Община Иваново, Участва в разработването на областната здравна карта, Ръководи проекти като: ръководи екипа на проекта, разпределя задачите на екипа и следи за качеството на тяхното изпълнение; контролира и оценява работата на всички участници в дейностите, като носи отговорност за цялостната отчетност на проекта; приема изпълнението на възложените задачи на база отчети и контролни проверки на останалите членове на екипа, приема отчет на дейности възложени на изпълнители; самостоятелно планира дейностите, като спазва законовите изисквания и определените срокове; отговаря за пълното техническо и финансово изпълнение на проекта, спазването на графиците и постигането на заложените цели; взема самостоятелни решения по проблеми свързани с организацията на работата на членовете на екипа, Изготвя предложения до кмета и проекти на докладни записки до общински съвет, свързани с областите си на дейност.

ІV. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест за познания от професионална област на длъжността и относно администрацията в която е конкурсната длъжност и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) – по образец /Приложение 3/;
 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от (НПКПМДСл) – декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

VІ. Място и срок за подаване на документи: Документите се подават лично или с изрично нотариално заверено пълномощно. Документите може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@ivanovo.bg, като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и следва да бъдат представени в 10-дневен (десетдневен) срок от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса в сградата на Община Иваново, находяща се в с. Иваново, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 7 – „Информационен център”. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приема документите. С входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени към тях документи. Телефон за контакти: 08116/22-53, вътр. 42.

VІІ. Граници на заплатата, определена за длъжността, съгл. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:   минимална -  720 лв. ( седемстотин и двадесет лева).

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурс кандидат се отчитат нивото на заемната длъжност и изисквания за нейното заемане, и квалификация и професионален опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрация.

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на входа на Община Иваново и електронната страница на Община Иваново – www.ivanovo.bg.

 

 

Обява - длъжности за служба в Доброволния резерв

ОБЯВА

Военно окръжие I степен – Русе информира, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

 

 

Обявените длъжности са в следните формирования:

 • За Централно военно окръжие – общо 202 длъжности:
 • 9 длъжности във Военно окръжие I степен – Русе
 • 10 длъжности във Военно окръжие II степен – Велико Търново
 • 6 длъжности във Военно окръжие II степен – Габрово
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Разград
 • 1 длъжности във Военно окръжие II степен – Силистра
 • 20 длъжности във Военно окръжие I степен – Пловдив
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Кърджали
 • 9 длъжности във Военно окръжие II степен – Пазарджик
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен – Смолян
 • 5 длъжности във Военно окръжие I степен – Варна
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Добрич
 • 8 длъжности във Военно окръжие II степен – Шумен
 • 1 длъжности във Военно окръжие II степен – Търговище
 • 12 длъжности във Военно окръжие I степен – Плевен
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Видин
 • 14 длъжности във Военно окръжие II степен – Враца
 • 10 длъжности във Военно окръжие II степен – Ловеч
 • 12 длъжности във Военно окръжие II степен – Монтана
 • 12 длъжности във Военно окръжие I степен – Стара Загора
 • 17 длъжности във Военно окръжие II степен – Бургас
 • 8 длъжности във Военно окръжие II степен – Сливен
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Ямбол
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Хасково
 • 18 длъжности във Военно окръжие I степен – София
 • 7 длъжности във Военно окръжие II степен – Благоевград
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Перник
 • За Военноморските сили – общо 18 длъжности
 • 8 длъжности във военно формирование 22480-Бургас
 • 10 длъжности във военно формирование 38010-Варна

 

 • За Сухопътни войски – общо 1344 длъжности
 • 234 длъжности в Гарнизон Асеновград
 • 61 длъжности в Гарнизон Белене
 • 69 длъжности в Гарнизон Пловдив
 • 72 длъжности в Гарнизон Шумен
 • 25 длъжности във военно формирование 22220-Сливен
 • 180 длъжности във военно формирование 26260-Сливен
 • 8 длъжности във военно формирование 32420-Русе
 • 64 длъжности във военно формирование 22160-Плевен
 • 15 длъжности във военно формирование 42600-Мусачево
 • 56 длъжности във военно формирование 24150-Стара Загора
 • 29 длъжности във военно формирование 24620-Свобода
 • 12 длъжности във военно формирование 28610-София
 • 194 длъжности във военно формирование 26400-Благоевград
 • 206 длъжности във военно формирование 54990-Враца
 • 119 длъжности във военно формирование 28330-Смолян

 

 

 

 

За контакт и информация:

- Военно окръжие I степен Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

   •  Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
   • Да са годни по медицински стандарти и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
   • Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
   • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
   • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
   • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“;
   • Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

Пределна възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

 • За войници (матроси)-55 години
 • За сержанти (старшини), офицерски кандидати, младшите офицери и старшите офицери-60 години
 • За офицерите с висши военни звания-65 години
 • Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите пряко подчинени на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българските граждани освободени от военна служба и желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие I степен – Русе , за избрана от тях длъжност обявена със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-1070/25.11.2021 г. като прилагат следните документи:

 1. Автобиография;
 2. Копия от документ за придобита образователна – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 3. Копие на документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
 4. Свидетелство за съдимост – за работа в Министерството на отбраната;
 5. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 6. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение;
 7. Декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (при наличие на несъответствие);
 8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
 9. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 10.  Копие от военноотчетна книжка;
 11.  Заверено копие от Протокол от годишен профилактичен медицински преглед (за освободените от военна служба преди по-малко от една година от датата на подаване на документите);
 12.  Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към ВМА (за лицата, които не са предоставили Протокол от годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от освобождаване от военна служба), кандидатите ще бъдат изпратени на медицински прегледи в МБАЛ – Варна към ВМА;
 13.  Протокол от психологична пригодност, издаден от ЛПЗП към ВМА (за лицата, които не са  предоставили Протокол от годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от освобождаване от военна служба) , кандидатите ще бъдат изпратени на психологическа пригодност в МБАЛ – София;
 14.  Други документи в съответствие с изискванията на длъжността.

 

 

 

Срок до 28.10.2022 г.