Обяви

Обява за ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”  В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

О  Б  Щ  И  Н  А     И  В  А  Н  О  В  О

 

О  Б  Я  В  Я  В  А   К  О  Н  К  У  Р  С

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”  В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1. Образователна степен – бакалавър;

2. Професионална област на висше образование – социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – икономика;

4. Професионален опит – 3 години при образователна степен бакалавър или 2 години при образователна степен магистър;

5. Минимален ранг – IV-ти младши;

6. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл.18, т.1, б.“а“ и  б.“б“ и т.2 от Закона за счетоводството, а именно:

6.1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

            а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен - две години;

бб) при бакалавърска степен - три години;

вв) при степен "професионален бакалавър" - 4 години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

6.2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

ІІ. Допълнителни изисквания:

 1. Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
 2. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 3. Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 4. Фокус върху клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
 5. Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
 6. Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
 7. Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
 8.  Отлично познаване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността: Закон за администрацията, ЗМСМА, ЗДСл, КТ, ЗС, ЗДБ, ЗДДС, ДОПК, ЗКПО, подзаконовите нормативни актове към тях, както и наредбите на ОбС – Иваново;
 9. Придобито образование по специалност „Счетоводство и контрол“ ще се счита за предимство.

ІІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява определените с нормативните актове функции по организация и контрол на счетоводната дейност и отчетност в общината. Изготвя оборотни ведомости, баланс, отчети и справки в рамките на своята компетентност.

ІV. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията в която е конкурсната длъжност и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) – по образец /Приложение 3/;
 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от (НПКПМДСл) – декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва  номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

VІ. Място и срок за подаване на документи: Документите се подават лично или с изрично нотариално заверено пълномощно. Документите може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@ivanovo.bg , като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и следва да бъдат представени в 10-дневен (десетдневен) срок от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса в сградата на Община Иваново, находяща се в с. Иваново, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 7 – „Информационен център”. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приема документите. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени към тях документи. Телефон за контакти: 08116/22-53, вътр. 34.

VІІ. Граници на заплатата, определена за длъжността, съгл. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:   минимална - 730 лв. (седемстотин и тридесет лева), максимална – 1850 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева). При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на входа на Община Иваново и електронната страница на Община Иваново – www.ivanovo.bg.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в  чужбина, за времето от 11.09.2023г. до 29.09.2023г. в Съвместното командване на специалнит

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в  чужбина, за времето от 11.09.2023г. до 29.09.2023г. в Съвместното командване на специалните операции

         1. Със заповед № ЗРД-530/09.06.2023г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на             61 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни български граждани;

- да имат средно или по-високо образование; 

- да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба;

- да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство.

В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

         3. Срок за подаване на документите - 18.08.2023 г.

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                  - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/skso-22.06.23.pdf

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023г. до 20.09.2023г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023г. до 20.09.2023г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

         1. Със заповед № РД-754/22.06.2023 г. на  командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в  чужбина, във военни формирования от Командване за   логистична поддръжка, както следва:

                   в.ф. 57310 - Ловеч, 87 длъжности;

                   в.ф. 54870 - София, 8 длъжности;

                   в.ф. 22700 - Костенец, 2 длъжности;

                   в.ф. 28130 - Стражица, 7 длъжности;

                   в.ф. 24540 - Светлен, 6 длъжности;

                   в.ф. 22960 - Царева ливада, 4 длъжности

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни български граждани;

- да имат средно или по-високо образование; 

- да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба;

- да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство.

В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

         3. Срок за подаване на документите-04.08.2023г.

         4. Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски.

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски.

Със заповед № 3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

-  в гарнизон Стара Загора - 20 бр.;

-  в гарнизон Ямбол - 22 бр.;

-  в гарнизон Хасково - 15 бр.;

-  във в. ф. 34750 – Карлово - 50 бр.;

-  във в. ф. 56040 – Благоевград - 26 бр.;

-  във в. ф. 54990 – Враца - 33 бр.;

-  в гарнизон Плевен - 35 бр.;

-  във в. ф. 54060 – Шумен - 10 бр.;

-  в гарнизон Сливен - 20 бр.;

-  във в. ф. 32420 – Русе - 2 бр.;

-  в гарнизон Пловдив - 54 бр.;

-  в гарнизон Асеновград - 23 бр.;

-  в гарнизон Белене - 18 бр.;

-  във в. ф. 28330 – Смолян - 18 бр.;

-  във в. ф. 24620 – Свобода - 22 бр.;

-  във в.ф. 22790 – Г.Оряховица - 10 бр.;

-  във в. ф. 28610 – София - 5 бр.;

-  във в. ф. 57250 – София - 5 бр.;

-  във в. ф. 42600 – Мусачево - 5 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи - 04.08.2023г.

За информация:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили гражданаски средни или висши училища, в страната или в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили гражданаски средни или висши училища, в страната или в чужбина

         1. Със заповед № ЗРД-497/21.06.2023 г. на  командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина на     27 длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни български граждани;

- да имат средно или по-високо образование; 

- да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба;

- да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство.

В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документи - 28.07.2023г.

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

Проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданс

Проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
Бенефициент е Сдружение „Център „Динамика” – Русе.
Партньор по проекта е община Иваново.
Основната цел на проекта е постигане на ефективно и професионално партньорско управление с гражданите и бизнеса и подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в община Иваново, област Русе.
Специфични цели:
• Повишаване на мониторинга и оценката на провежданите политики от община Иваново с използването на препоръките от изследвания и анализи;
• Въвеждане на инструментариум, насочен към създаването на механизми за подобряване на местния потенциал за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт за отговорно, споделено и динамично управление.
• Повишаване капацитета на партньорските организации за съвместни дейности за постигане на открито и добро управление в общината.
Проектът е насочен към укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт в община Иваново чрез развиване и прилагане на ефективни механизми за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. Дейностите по проекта са насочени към активизиране и удовлетворяване потребностите на всички целеви групи в общината. Ще бъде събрана база данни и ще се анализират досега съществуващите форми, средства и методи на взаимодействие между управляващи и управлявани в община Иваново. Ще се направи оценка на това взаимодействие, както от страна на администрацията, така и чрез анкетиране сред широк кръг представители на гражданското общество във всяко от 13-те населени места на общината.
В резултат от дейностите ще се осигури:
• Повишено взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса в община Иваново;
• Изготвен доклад с анализ и препоръки за гражданското участие в управлението на общината;
• Изработен инструментариум за подобряване на гражданското участие във формиране на политики на общинско ниво;
• Отправени препоръки за подобряване на работата на администрацията;
• Подобрена социално-икономическата среда в резултат по-открито и отговорно управление.
Продължителност на проекта: 26.07.2022 г. - 26.07.2023 г.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 59 875,20 лева, от които 50 893,92 лева европейско и 8 981,28 лева национално съфинансиране

 

На посочените линкове може да се запознаете с резултатите от проведените анкети сред гражданите на община Иваново, както и сред служителите в общинска администрация:

АНАЛИЗ -АНКЕТИ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ИВАНОВО

АНАЛИЗ НА АНКЕТИ - СЛУЖИТЕЛИ

Предстояща дезинсекционна обработка срещу комари

Община Иваново уведомява, че в и около землищата на селата: Божичен, Красен, Мечка, Пиргово и Тръстеник

ще се извърши дезинсекционни обработки, както следва: 

1. От 21:00 ч. на 18.07.2023 г. наземно третиране срещу имаго на комари (активни възрастни организми)

2. От 06:00 ч. на 19.07.2023 г. авиационно тертиране на биотопи (водни площи със застояла вода, където се развиват ларвите) на комари.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ! 

Съвет на децата

Община Иваново стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на децата - консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател, заместник – председател, секретар и летописец. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.

Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини, и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно описаните критерии. Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца – бежанци се взема под внимание следното:

 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Направление на кандидатстване:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

 

   Кандидатстващите по направление А), Б) или В) е необходимо към формуляра за кандидатстване да приложат протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за конкретната номинация.

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване – прил.1;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията

 

 

  Предложенията могат да се подават в срок до 26.05.2023 г. (петък), както следва:

1. В „Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите”, находящ се в сградата на Община Иваново, на адрес: ул. “Олимпийска“ № 75, всеки работен ден от 08:15 до 16:45 часа.  

 

 

 

2. По пощата на адрес: община Иваново, ул. „Олимпийска“ 75, Деловодство, относно: „Кандидатура за Съвет на децата”;

3. на e-mail: obshtina@ivanovo.bg, като в темата на писмото бъде записано: кандидатура за Съвет на децата

 

За допълнителни въпроси: тел. 08116/ 22-53 

 

Повече информация за процедурата може да получите на

https://sacp.government.bg/съвет-на-децата