Обяви

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "АПОФУС"

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "АПОФУС" 

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС" В ОБЩИНА ИВАНОВО

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС" В ОБЩИНА ИВАНОВО

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС" В ОБЩИНА ИВАНОВО

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС" В ОБЩИНА ИВАНОВО

 

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Дирекция "АПОФУС"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Дирекция "АПОФУС"

 

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Младши експерт" в Дирекция "АПОФУС"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Младши експерт" в Дирекция "АПОФУС"

 

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

КОМИСИЯТА ЩЕ ИНФОРМИРА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДАТАТА, ЧАСА И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

КОМИСИЯТА ЩЕ ИНФОРМИРА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДАТАТА, ЧАСА И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Национален

военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново на лица, завършили

 граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ - да не са по-възрастни от 41 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаване от военна служба (кадрова военна служба) - за лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

    3. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: до 01.04.2021 г.  във Военно окръжие – Русе, ул. ”Княжеска” № 8.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната   - www.mod.bg

                                - на Централно военно окръжие - www.comd.bg