Обяви

Община Иваново обявява конкурс за длъжността „мл. експерт“ към социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Община Иваново обявява конкурс за длъжността „мл. експерт“ към социалната услуга "Асистентска подкрепа"

 

І. Минимални изисквания към кандидатите:

1. Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Области на висшето образование – хуманитарни науки, социални и стопански науки- с предимство ще бъдат кандидатите от професионално направление „Социални дейности“;

3. Професионален опит – не се изисква, но при наличие се счита за предимство;

4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

ІІ. Специфични изисквания:

•           Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet

•           Умения за работа в екип.

•           Умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания.

•           Познаване на Закона за социалните услуги.

•           Познаване на Правилника за прилагане на закона за социалните услуги.

•           Познаване на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

ІІI. Основна цел на длъжността:

Подпомага дейността при реализация на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

ІV. Необходими документи при кандидатстване:

1. Заявление до Кмета на Община Иваново – по образец;

2. Автобиография;

4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. /- при наличието на такива/;

6. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит, при наличие на такъв.

V. Място и срок за подаване на документи:

Заявленията, заедно с необходимите документи се подават в сградата на Община Иваново на  адрес: с. Иваново, ул. “Олимпийска“ № 75, „Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите”, в срок до 16.30 ч. на 31.03.2021 г.

 

За информация: тел. 08116/22-53

Лице за контакти: Илияна Кунчева – гл. експерт

 

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Със заповед № ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на
Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800
- гр. София

 

„ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

О  Б  Щ  И  Н  А     И  В  А  Н  О  В  О

 

О  Б  Я  В  Я  В  А   К  О  Н  К  У  Р  С

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 13, ал. 1,  във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 1. Образователна степен – магистър;
 2. Професионална област – право;
 3. Правоспособен юрист
 4. Професионален опит –  не се изисква;
 5. Минимален ранг – V-ти младши;

ІІ. Допълнителни изисквания:

 1. Личностни умения и компетентности – умения за събиране, обработване и анализиране на информацията, умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда;
 2. Да познава и ползва нормативните актове, свързани с дейността на длъжността

ЗДСл, ЗМСМА, ЗАНН, АПК, ЗОС, ЗСПЗЗ, ЗОП, ЗУТ, ГПК, ДОПК, ЗА, ЗНА, ЗРР, ЗЗД, ЗМДТ, КТ, подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане, както и наредбите на ОбС – Иваново;

ІІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява процесуално представителство на кмета на общината  пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд. Дава становища и предложния за решаване на правни проблеми. Участва в изработване, управление и отчитане на инвестиционни проекти. Изготвя, обявява и проследява движението на процедурите по ЗОП.

ІV. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) – по образец /Приложение 3/;
 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от (НПКПМДСл) – декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

VІ. Място и срок за подаване на документи: Документите се подават лично или с изрично нотариално заверено пълномощно. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и следва да бъдат представени в 10-дневен (десетдневен) срок от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса в сградата на Община Иваново, находяща се в с. Иваново, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 7 – „Информационен център”. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приема документите. Телефон за контакти: 08116/22-53, вътр. 27.

VІІ. Граници на заплатата, определена за длъжността, съгл. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:   минимална -  650 лв. (шестстотин и петдесет лева), максимална – 1600 лв. (хиляда и шестотин лева).

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на входа на Община Иваново и електронната страница на Община Иваново – www.ivanovo.bg.

 

 

 

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

О  Б  Щ  И  Н  А     И  В  А  Н  О  В  О

 

О  Б  Я  В  Я  В  А   К  О  Н  К  У  Р  С

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 13, ал. 1,  във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 1. Образователна степен – професионален бакалавър;
 2. Професионална област – икономика, стопански науки;
 3. Професионален опит –  не се изисква;
 4. Минимален ранг – V-ти младши;

ІІ. Допълнителни изисквания:

 1. Личностни умения и компетентности – умения за събиране, обработване и анализиране на информацията, умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда.
 2. Да познава и ползва нормативните актове, свързани с дейността на длъжността- Закон за гражданската регистрация, Закон за българските лични документи, Семеен кодекс, Закон за администрацията, ЗМСМА, ЗДСл, КТ, подзаконовите нормативни актове към тях, както и наредбите на ОбС – Иваново;
 3. Да познава и ползва специализирани програми за гражданска регистрация, административно обслужване, управление на човешките ресурси, труд  и работна заплата.

ІІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира изпълнението и прилагането на Закона за гражданска регистрация, както и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани с гражданската регистрация на физически лица. Изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения, предизвестия и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения. Изготвя проекти на заповеди за назначаване, промяна на служебно правоотношение, освобождаване на държавните служители. Изготвя ведомости за заплати на наетите лица, граждански договори, платежни документи за месечни възнаграждения и осигурителни плащания

ІV. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) – по образец /Приложение 3/;
 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от (НПКПМДСл) – декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

VІ. Място и срок за подаване на документи: Документите се подават лично или с изрично нотариално заверено пълномощно. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и следва да бъдат представени в 10-дневен (десетдневен) срок от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса в сградата на Община Иваново, находяща се в с. Иваново, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 7 – „Информационен център”. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приема документите. Телефон за контакти: 08116/22-53, вътр. 27.

VІІ. Граници на заплатата, определена за длъжността, съгл. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:   минимална -  650 лв. (шестстотин и петдесет лева), максимална – 1600 лв. (хиляда и шестотин лева).

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на входа на Община Иваново и електронната страница на Община Иваново – www.ivanovo.bg.

 

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА  АКАДЕМИЯ

София 1606, ул. „Св. Г.Софийски” № 3

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности

във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

       1. Със заповед № ОХ-48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са  обявени 25 /двадесет и пет/ вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба, след конкурс, на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

       2. Конкурсът се организира от началника на Военномедицинска академия и се провежда в две фази:

               2.1. Първа фаза: - Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива:

         норматив № 1 – изпълнение на коремни преси – брой за 90 секунди;

         норматив № 2 – изпълнение на лицеви опори – брой за 90 секунди;

         норматив № 3 – бягане „Совалка” – 10 х 10 метра;

         норматив № 4 – крос 1000 метра.

               2.2. Втора фаза: - Събеседване с кандидатите.

3 . Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

   3.1. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

  3.2. да не са по-възрастни от 40 години (към датата на сключването на договора за военна служба), а лицата, отговаряши на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ - не по-възрастни от 50 години (към датата на сключване на договора за военна служба);

            3.3. да са годни за военна служба;

  3.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

  3.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

  3.6. да нямат друго гражданство;

  3.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

  3.8. да не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

  3.9. да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса;

            3.10. да покриват нормативите за физическа годност;

            3.11. да са психологично пригодни;

       4. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: до 26.02.2021 г.  във Военно окръжие – Русе, ул. ”Княжеска” № 8.

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                                    - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Обява за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № ОХ-22/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестрант на военна служба в Гвардейски представителен духов оркестър – в. ф. 54800 - гр. София, на лице, завършило гражданско средно или висше училище, както следва:

 

 

Наименование на вакантната

длъжност и населено място

 

 

 

 

Брой

 

 

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

специфични изисквания за длъжността

Оркестрант III група

(в.ф. 54800 – София)

1

младши сержант, сержант,

старши сержант

Средно музикално образование

Специалист - „Цугтромбон”

  Всичко:

1

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1. да имат средно или по-високо образование по специалността;

2.2. да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – към датата на приемане на военна служба да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заеманата длъжност;

2.3. да са годни за военна служба;

2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

2.6. да нямат друго гражданство;

2.7. да покриват нормативите за физическа годност;

2.8. да са психологично пригодни.

3. Конкурсът включва: изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.

3.1. Изпитът на музикален инструмент включва изпълнение на:

- гама до пет знака - изпълнение, зададено от комисията;

- етюд и пиеса - по избор на кандидата;

- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

Точките за този изпит се определят, както следва:

- за отлично изпълнение – 400 точки;

- за много добро изпълнение – 300 точки;

- за добро изпълнение – 200 точки;

- за удовлетворително изпълнение – 100 точки.

3.2. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест”.

3.3. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.

3.  Кандидатите за посочената по-горе вакантна длъжност могат да подадат заявление за участие в конкурса чрез Военно окръжие – Русе в срок                        до 11.02.2021 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 г. на Община Иваново

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 г. на Община Иваново

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново, кметът на Община Иваново Георги Миланов кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Иваново за 2021 година. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2021 г. в деловодството на Община Иваново или на електронен адрес obshtina@ivanovo.bg до  9,00 часа на 08.02.2021 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането ще се проведе на 8 февруари 2021 г. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на Читалище „Христо Ботев“ с. Иваново, при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

 

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 г. на Община Иваново

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 г. на Община Иваново