Местни данъци и такси

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Местните данъци и такси на територията на Община Иваново са регламентирани в Закона за местните данъци и такси и Наредба № 1 на Общински съвет Иваново за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
В наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране.

На територията на общината се събират следните местни такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други социални услуги;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • други местни такси, определени със закон

Таксите се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки, предварително или едновременно с предоставяне на услугите в общинския център за услуги и информация на граждани или в кметствата, с изключение на таксата за битови отпадъци, която се заплаща в данъчно звено "МДТ"

С промените в Закона за местните данъци и такси и създаването на Националната агенция по приходите от 01.01.2006 г., всички местни данъци и такси се събират от общинската администрация. 
В тази връзка от 01.01.2006 г. в Община Иваново е обособено данъчно звено "Местни данъци и такси".

На територията на общината се събират следните местни данъци и такси:

 • данък недвижими имоти - 2 промила в/у данъчната оценка на имота;
 • данък превозни средства - определя се от мощността на двигателя в kw и годината на производство;
 • данък за придобиване на МПС - 2,6 % в/у застрахователната стойност;
 • данък за придобиване на имот - 2,6 % в/у продажната цена, но не по-ниска от данъчната оценка на имота;
 • такса битови отпадъци - определя се в промили за всяко населено място на база данъчна оценка на имота с решение на Общински съвет Иваново.

Посочените местни данъци и такса битови отпадъци се заплащат в брой на касата на данъчно звено МДТ-Иваново 
или безкасово в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1 по следната сметка 
BG46CECB979084F2318200 
БИК    CECBBGSF

44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ ДНИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ ТБО
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ ПС
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ 
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 65 00 – ГЛОБИ ОТ НП ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Данъчно звено местни данъци и такси Иваново 
тел.: 08116/22-54  г-жа Галина Мирчева

Работно време с граждани:  08.15 ч. - 12.00 ч. и 12.30 ч. - 16.45 ч.
e-mail: ds@ivanovo.bg

22.11.2021 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2022 г.

1. Доклад и проект на решение.

2. Приложения.

 

28.10.2021 г.

Заповед за вида на предлаганите услуги и честота на събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2022 г.

 

11.10.2021 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани на 12 октомври 2021  г. за времето от 12.00 ч. до 16.45 ч. поради технически причини.

 

03.02.2021

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 04 февруари 2021  г. за времето от 8.15 ч. до 16.45 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  05 февруари 2021  г.   от  8:15 ч.  до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до16:00 ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата.

 

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2021 г.


29.10.2020 г.

Заповед за вида на предлаганите услуги и честота на събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2021 г.

 

04.02.2019
Съобщение за годишно облагане 2019 г.

 

09.11.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани на 16 ноември  2018  г. за времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. поради технически причини.

23.10.2018

Заповед на Кмета за вида на предлаганите услуги и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци


15.01.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 17 януари 2018  г. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  18 януари 2018  г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2018 г., се прави отстъпка от 5 на сто.              
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново old.ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.
Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1 
по следната сметка:     
BG46CECB979084F2318200 
БИК    CECBBGSF
и код на плащане: 
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,  
44 23 00 –  данък превозни средства 
44 14 00 –  патентен данък.

 

01.11.2017
Заповед на кмета на община Иваново за граници на районите и честотата на извозване на битовите отпадъци в община Иваново за 2018 г.

 

26.01.2017

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 31януари 2017 год. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на 1 февруари  2017г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2017г., се прави отстъпка от 5 на сто.              
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2017г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново old.ivanovo.bg сЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.

Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1 
по следната сметка:     
BG46CECB979084F2318200 
БИК    CECBBGSF

и код на плащане: 
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,  
44 23 00 –  данък превозни средства 
44 14 00 –  патентен данък.

 

31.10.2016
Заповед на кмета >>