Местни данъци и такси

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Местните данъци и такси на територията на Община Иваново са регламентирани в Закона за местните данъци и такси и Наредба № 1 на Общински съвет Иваново за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
В наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране.

На територията на общината се събират следните местни такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други социални услуги;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • други местни такси, определени със закон

За удобство и улеснение на граждани и фирми е въведена услуга за онлайн проверка и плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Иваново, лицата могат да проверяват данъците си чрез своя персонален ПИН код, на място в Отдел МДТ, както и на телефон 08116/22-54.

Задълженията могат да бъдат заплатени по следният начин: - в брой или чрез ПОС - терминал на Каса в Община Иваново, във всеки офис на "Изипей", чрез Централен Виртуален ПОС терминал (ЦВОПС), като за транзакцията не се дължи такса или комисионна, чрез Система за сигурно и електронно връчване (CCEВ) и по Банков път по сметка на Община Иваново 

На територията на общината се събират следните местни данъци и такси:

 • данък недвижими имоти - 2 промила в/у данъчната оценка на имота;
 • данък превозни средства - определя се от мощността на двигателя в kw и годината на производство;
 • данък за придобиване на МПС - 2,6 % в/у застрахователната стойност;
 • данък за придобиване на имот - 2,6 % в/у продажната цена, но не по-ниска от данъчната оценка на имота;
 • такса битови отпадъци - определя се в промили за всяко населено място на база данъчна оценка на имота с решение на Общински съвет Иваново.

Посочените местни данъци и такса битови отпадъци се заплащат в брой на касата на данъчно звено МДТ - Иваново 
или безкасово в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” № 1 по следната сметка 
BG46CECB979084F2318200 
БИК    CECBBGSF

44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ ДНИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ ТБО
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ ПС
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ 
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 65 00 – ГЛОБИ ОТ НП ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Данъчно звено местни данъци и такси Иваново 
тел.: 08116/22-54  

Работно време с граждани:  08.15 ч. - 12.00 ч. и 12.30 ч. - 16.30 ч.
e-mail: ds@ivanovo.bg

13.02.2024 г.

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради технически причини на   16.02.2024 г. звено „Местни Данъци и Такси“ и звено „Териториално и Селищно Устройство“ ще работи с граждани до 10:00 ч. На същата дата няма да се предоставят „експресни“ технически услуги, ще се приемат документи само за обикновена услуга. 

08.01.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново Ви уведомява, че от 08.01.2024 г. стартира плащането на местните данъци и такси за 2024 г. Плащането на данък за недвижими имоти, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целият размер до 30 април, се прави остъпка 5% на сто.

15.12.2023 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ при Община Иваново уведомява гражданите и заинтересованите лица, че ще приема плащания в брой на 28.12.2023 г. до 10,00 часа, поради годишно приключване. На каса на "Изипей" ще може да се заплаща до 22.12.2023 г.

На 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 Декември 2023 г. няма да могат да се заплащат местни данъци и такси към Община Иваново и през касите на "Изипей".

 

22.11.2023 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2024 г.

21. 07. 2023 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради техническо обновяване на компютърни системи на 24.07.2023 г. звено „Местни Данъци и Такси“ ще работи с граждани до 15:30 ч.

22. 02. 2023 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че чрез egov.bg се предоставя автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416

 

17. 02. 2023 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради техническа профилактика на компютърни системи на 24.02.2023 г. звено „Местни Данъци и Такси“ ще работи с граждани до 10:00 ч.

 

10. 01. 2023 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Община Иваново Ви уведомява, че от 11. 01. 2023 г. стартира плащането на местните данъци и такси за 2023 г. Плащането на данък за недвижими имоти, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целият размер до 30 април, се прави остъпка 5% на сто.

09. 01. 2023 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 10 януари 2023 г. за времето от 8.15 ч. до 16.45 чпоради подготовка за годишно облагане.
 

20.12.2022 г.

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ при Община Иваново уведомява гражданите и заинтересованите лица, че ще приема плащания в брой и ПОС терминал до 29.12.2022 г., а на 30.12.2022 до 10,00 часа само разплащания на ПОС терминал, поради годишно приключване.

На 29, 30 и 31 Декември 2022 г. няма да могат да се заплащат местни данъци и такси към Община Иваново и през касите на Изипей.

 

15.11.2022 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2023 г.

1. Доклад и проект на решение

2. Приложения

 

26.10.2022 г.

Заповед за вида на предлаганите услуги и честота на събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2023 г.

11.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради технически причини на 15.04.2022 г. звено „Местни Данъци и Такси“ и звено „Териториално и Селищно Устройство“ ще работи с граждани до 10:00 ч. На същата дата няма да се предоставят „експресни“ технически услуги, ще се приемат документи само за обикновена услуга. 

02.02.2022 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани след 10.00 ч. на 04 февруари   2022 г. поради технически причини.

 

28. 01. 2022 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 31 януари 2022 г. за времето от 8.15 ч. до 16.45 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  01 февруари 2022  г. на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата.

30.12.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново ще работи с граждани до 10.00 ч. на     31 декември 2021 г. поради годишно приключване.

22.11.2021 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2022 г.

1. Доклад и проект на решение.

2. Приложения.

 

28.10.2021 г.

Заповед за вида на предлаганите услуги и честота на събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2022 г.

 

11.10.2021 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани на 12 октомври 2021  г. за времето от 12.00 ч. до 16.45 ч. поради технически причини.

 

03.02.2021

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 04 февруари 2021  г. за времето от 8.15 ч. до 16.45 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  05 февруари 2021  г.   от  8:15 ч.  до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до16:00 ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата.

 

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2021 г.


29.10.2020 г.

Заповед за вида на предлаганите услуги и честота на събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2021 г.

 

04.02.2019
Съобщение за годишно облагане 2019 г.

 

09.11.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани на 16 ноември  2018  г. за времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. поради технически причини.

23.10.2018

Заповед на Кмета за вида на предлаганите услуги и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци


15.01.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 17 януари 2018  г. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  18 януари 2018  г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2018 г., се прави отстъпка от 5 на сто.              
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново old.ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.
Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1 
по следната сметка:     
BG46CECB979084F2318200 
БИК    CECBBGSF
и код на плащане: 
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,  
44 23 00 –  данък превозни средства 
44 14 00 –  патентен данък.

 

01.11.2017
Заповед на кмета на община Иваново за граници на районите и честотата на извозване на битовите отпадъци в община Иваново за 2018 г.

 

26.01.2017

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 31януари 2017 год. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на 1 февруари  2017г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2017г., се прави отстъпка от 5 на сто.              
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2017г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново old.ivanovo.bg сЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.

Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1 
по следната сметка:     
BG46CECB979084F2318200 
БИК    CECBBGSF

и код на плащане: 
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,  
44 23 00 –  данък превозни средства 
44 14 00 –  патентен данък.

 

31.10.2016
Заповед на кмета >>