Селско стопанство

Основен отрасъл в общината е земеделието. В него е заето голяма част от трудоспособното население.

                   Около 80% (396 363 дка) от територията на общината е земеделска, а заедно с горите, относителният дял е около 94%. Това, съчетано с климатичните и почвени условия, благоприятства развитието на земеделието.  Общината е известна като производител на зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица; технически култури – слънчоглед, цвекло. Общината е известна с винените си лозя и производството на лозопосадъчен материал (пепиниерство), с овощарство – вишни и праскови, а в недалечното минало и ябълки.

Относителният дял на произвежданата продукция е: 83% зърнени култури, 13% технически култури, 2% фуражни култури, 2% лозя и овощни градини.

                   В структурата на собствеността на земята преобладава частната – над 62%. Общинската земя е около 20%, а държавната – 15%.

         Общинският поземлен фонд 2005 г. е 4812 г. и Остатъчния фонд е 5087 дка, о които: ниви – 7070 дка, трайни насаждения /овощни градини и лозя/ - 2748 дка, други земи – 1322 дка и др.

         Наличието на много добра фуражна база позволява да се развива животновъдство – свиневъдство, говедовъдство и птицевъдство.

         Наличието на водни площи около р. Дунав (с.о. Стълпище- Рибно стопанство) позволява развитието на промишлено рибовъдство.

         Наличието на чиста и защитена територия -  на пчеларство.

         Горското стопанство е представено от 14% горски терени. Наличието на дървесна маса позволява развитието на дърводобива. В Пророден парк “Русенски Лом” се намира Ловно стопанство.

На територията на  Общината има 10 земеделски кооперации и 8 потребителски.  Земеделските кооперации стопанисват повече от 96% от обработваемата земя.  Има регистрирани 79 земеделски производители, които обработват 96% от обработваемата земя, 4% се обработва от частни лица, около 0.03% - не се обработва.

Второ място  заема животновъдството – на територията на общината се отглеждат 51 650 бр. птици; 892 бр. говеда; 3494 бр. кози; 7952 бр. овце.