Общи данни

Община Иваново има площ около 495 454 дка /над 17% от област Русе/. По този показател тя е сред средно големите общини.

Административният център на Общината – с. Иваново, е разположен върху равнинен терен с привидно еднообразен релеф на височина около 270 м над морското равнище. Застрояването му започва с построяването на ж.п. линията Горна Оряховица-Русе през 1895 г. Намира се на 5 км от старото селище и река Русенски Лом.


Релефът на общината е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на техническата инфраструктура. Заема част от Източната Дунавска равнина.

Средната надморска височина е от 60 м., като варира от 16.4 м. на брега на р. Дунав северно от с. Пиргово до 276.3. м югоизточно от с. Табачка. Около 65 % от територията на общината е с наклон над 3 градуса, което благоприятства развитието на селското стопанство и не е пречка за транспортната дейност.

Въпреки малката надморска височина са налице ареали с полупланински облик и висока пейзажна атрактивност (Поломието).


Климатът е умереноконтинентален. Лятото е сухо и горещо. Средната годишна температура е около 12о, средната юлска 20-22о, а средната януарска – от 0 до - 3о. Средногодишното количество на валежите е 550-650 мм.


Най-значим хидроресурс за общината са водите на река Дунав. Речната мрежа е сравнително гъста. Реките Русенски, Бели, Мали и Черни Лом имат ограничено стопанско използване, което е силно повлияно от особеностите на климата и карстовата основа . Режимът им е дъждовно-снежен. Текат в каньоновидни долини, Тяхното всичане е моделирало различни форми които имат неповторима атрактивна гледка и представляват съществен туристически ресурс за общината. Общата дължина на реките е 47 км, а площта на водосборните басейни 16 хил. кв. м. Заливните тераси на реките имат потенциал от подпочвени води.


Почвите са разнообразни (чернозем – 91%, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни) и подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. По терасите на реките те са алувиално-ливадни. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци. Върху черноземите се отглеждат предимно зърнени култури.

Растителност и животински свят. Община Иваново попада в Източна Дунавска равнина, в която преобладава степната растителна формация.  Природните условия са предопределили образуването на три вегетационни растителни типа. Върху алувиално-ливадните почви с високо ниво на подпочвени води и по-влажен микроклимат край р. Дунав са разпространени влаголюбиви растителни видове – върба, бяла, черна и канадска топола  др.


Горите са с площ 43 602 дка, което е 11% от общата територия. Основните дървесни видове са чер, летен, зимен дъб; акация, липа, орех, топола, бряст, келев габър и др. Храстите са представени от смрадлика, глог, шипка, трънка, дрян, къпина и др., а от тревистите растения – житни треви, кувило, коприва, кокиче, минзухар, синчец, бръшлян и др.

Представенни са и земеделски култури.