Транспортна инфраструктура

Пътна мрежа

        Община Иваново е разположена в северозападната част на Русенска област и отстои от областния център на 22 км.На север граничи с р. Дунав от км 507 до км 521, а съседните общини са Русе, Цар Калоян, Ветово, Две могили и Борово.Общината има площ 480 661 дка и население 11000 жители . Физикогеографски тя попада в североизточната част на дунавската равнина, което предопределя характера на природните условия и най-вече през зимния сезон, когато се увеличава опасността от ПТП, поради снегонавявания и заледяване на пътищата. Релефът е преобладаващо равнинен и хълмисто- равнинен, като особено опасни от гледна точка на безопасността на движението са пътищата преминаващи през населените места намиращи се в района на поломието източно от път III-501 /Табачка, Червен, Сваленик, Нисово, Кошов, Божичен/, поради силно пресечения терен и големите наклони. През територията на общината преминават 5 бр. пътища от републиканската пътна мрежа с обща дължина 86,9 км, като най-натоварени и с концентрация на ПТП са първокласните Е-70 и Е-85. Същите се поддържат от Областно пътно управление-Русе. С влизането в сила на Закона за пътищата/март 2000 г./ всички четвъртокласни пътища от републиканската пътна мрежа и местните пътища на територията на общината образуваха общинската пътна мрежа с обща дължина 103,7 км, която е най-дългата в Русенска област. Съгласно Закона за пътищата тя е изцяло общинска собственост и се поддържа от общината.

 1. Пътища от републиканската пътна мрежа премиаващи през територията на Община Иваново:
 • Първокласен път  I-2 / Е-70 Русе-Разград-Варна /, с дължина 11,8 км
 • Първокласен път  I-5 / Е-85 Русе-Велико Търново-Маказа /, с дължина 17,1 км
 • Второкласен път  II-52 / Русе-Пиргово-Мечка-Свищов /, с дължина 13,1 км
 • Третокласен път  III-202 / Русе-Щръклево-Нисово-Попово /, с дължина 28,0 км
 • Третокласен път  III-501 / Русе- Иваново-Две могили-Бяла /, с дължина 16,9 км

                                                                     Обща дължина – 86,9 км

 1. Пътища от общинската пътна мрежа (бивши четвъртокласни) на територията на Община Иваново:
 • Път IV-20002 / от път I-2 Русе-Разград за Щръклево/, с дължина 4,0 км
 • Път IV-20202 / от път III-202 Русе-Попово през Красен/, с дължина 8,8 км
 • Път IV-20205 / от път III-202 Русе-Попово за аерогара Щръклево/, с дължина 0,7 км
 • Път IV-20209 / от път III-202 Русе-Нисово-Попово за Сваленик/, с дължина 13,0 км
 • Път IV-20206 / от път III-202 Русе-Попово за Червен/, с дължина 5,0 км
 • Път IV-20231 / от границата с Община Ветово през Сваленик и Церовец до границата с Община Опака/, дължина 14,0 км
 • Път IV-20237 / от границата с Община Цар Калоян до Сваленик/, с дължина 1,7 км
 • Път IV-50002 / от път I-5 Русе-В.Търново за Тръстеник/, с дължина 5,5 км
 • Път IV-50103 /от път II-501 Русе- Иваново-Две могили за  Божичен/, с дължина 2,6 км
 • Път IV-50106 /от път I-5 Русе-В.Търново за Иваново/, с дължина 3,8 км
 • Път IV-50107 /от път III-501 Русе-Иваново-Две могили за  Ивановски скални църкви/, с дължина 5,0 км
 • Път IV-50109 /от път III-501 Русе-Иваново-Две могили за Кошов/, с дължина 2,6 км
 • Път IV-50111 /от път III-501 Русе-Иваново-Две могили за Червен и средновековен град/, с дължина 9,1 км
 • Път IV-50113 /от път IV-50111 разклонение за Табачка/, с дължина 4,4 км
 • Път IV-52003 /от път I-5 Русе-В.Търново до път II-52 за Мечка и Пиргово/, с дължина 5,3 км
 • Път IV-52005 /от път II-52 Русе-Пиргово-Мечка за Тръстеник/, с дължина 6,9 км

                                                                        Обща дължина – 92,4 км

 1. Местни общински пътища /МОП/
 • МОП /от път III-202 Русе-Щръклево-Нисово-Попово за местност “Обретенка”/, с дължина 2,3 км
 • МОП / от път III-202 Русе-Щръклево-Нисово-Попово за военно поделение Щръклево/, с дължина 0,3 км
 • МОП /от път II-52  Русе-Пиргово-Мечка за пристанище Пиргово/, с дължина 2,0 км
 • МОП / от път  IV-20231 Сваленик до път III-202 Русе-Щръклево-Нисово-Попово/, с дължина 6,7 км

                                                                      Обща дължина – 11,3 км

        

            Републиканска пътна мрежа – 86, 9 км

            Общинска пътна мрежа          - 103,7 км

            Общо пътища                            - 190,6 км

 

ЖП прелези и инфраструктура

 

      През територията на Община Иваново преминава жп линията Русе-Г.Оряховица-София. Съгласно Наредба № 4 за жп прелезите/27.03.97 г. на МТ, прелезите по жп линията са местни и за тяхното поддържане и състояние отговаря Община Иваново на основание сключен договор с НКЖИ/ПСТЕ-Г.Оряховица/.

Местните жп прелези на територията на Община Иваново по смисъла на тази наредба са:

 • Местен жп прелез км 27+831 в междугарието Долапите-Иваново
 • Местен жп прелез км 30+640 в междугарието Долапите-Иваново
 • Местен жп прелез км 35+502 в междугарието Иваново-Табачка


Междуселищен транспорт

Междуселищният транспорт се извършва от частни лицензирани фирми за превоз на пътници и е насочен основно към областния център гр.Русе. Освен това често се ползва и жп транспорт с основна жп гара с.Иваново.