Водоснабдяване и канализация

Всички селища в община Иваново са водоснабдени чрез местни водоизточници и водоснабдителните системи Батин-Две могили, Батин-Русе, Красен-Щръклево. Те са разнообразни по своя вид и дебит-шахтови и тръбни, кладенци, възходящи и низходящи дренажи и каптажи.
Община Иваново има 2 % акционерно участие във ВиК Русе ООД.
Канализационна мрежа липсва във всички села, с изключение на една улица в централното селище Иваново. В населените места се използват септични ями и попивни кладенци.
Хидромелиоративните съоръжения по икономически причини не се използват за поливането на земеделските земи.
Като цяло ВиК системата е морално и физически остаряла, съпроводена с чести аварии, за което са небходими огромни инвестиции за нейното подновяване и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни битови води.

За информация >> http://www.vik-ruse.com/