Електроснабдяване

Енергийната система на общината е добре развита. Всички селища и райони са електрифицирани. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. През територията на общината преминава газопровод, но за съжаление не е изпълнена газификация на промишлени и битови абонати.

За информация >> http://www.edistribgo.com/