Съобщения

14.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 61, ал. 3 от АПК


До:
„ТРЪСТ ПАРК“ ЕООД,
представлявано от Венцислав Ников - управител
със седалище и адрес на управление: гр. Ветово 7080, община Ветово, област Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 9


Във връзка с предстоящо изтичане на 5-годишния срок и неподаване на заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или заявяване на  категория, различна от определената му, по реда на чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма (ЗТ) е започнало производство по издаване на заповед по реда на чл. 137 от ЗТ за прекратяване на категорията на туристически обект: Бистро „Тир-паркинг“, категория „една звезда“, с адрес: с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, с лице, извършващо дейност в обекта: „ТРЪСТ ПАРК“ ЕООД, ЕИК: 131532073, представлявано от Венцислав Ников – управител и едноличен собственик на капитала.
Уведомлението по чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е върнато с обратна разписка № ИД PS 7088 000K2S I на 01.03.2019 г., със забележка „получателят отсъства – в чужбина“.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК е публикувано настоящото съобщение на интернет страницата на Община Иваново, в раздела на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО). Настоящото се счита за съобщено от датата на публикуване на това съобщение на интернет страницата.
В 3-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, може да направите писмени искания, обяснения и възражения, както и да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, пред Община Иваново (с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75).
Може да се запознаете с материалите по преписката в сградата на Община Иваново, с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75, както и да си правите бележки и извадки или копия за Ваша сметка.

 

21.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

До:

„ДОНИШ - 91“ ЕООД,

представлявано от Мустафа Мехмедов - управител

със седалище и адрес на управление: град Русе 7000, община Русе,

област Русе, ул. „Плиска“ № 18

Във връзка с разваляне на договор № Д-53/23.06.2014 г. за наем и изземване на имота е започнало производство по издаване на заповед по реда на чл. 137 от Закона за туризма (ЗТ) за прекратяване на категорията на туристически обект: Снекбар „Атракцион Червен“, категория „една звезда“, с адрес: с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Калето“, с лице, извършващо дейност в обекта: „ДОНИШ - 91“ ЕООД, ЕИК: 114115792, представлявано от Мустафа Мехмедов – управител и едноличен собственик на капитала.

Уведомлението по чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е върнато с обратна разписка № ИД PS 7088 000K2R H на 19.02.2019 г., със забележка „адресът не съществува“.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК е публикувано настоящото съобщение на интернет страницата на Община Иваново, в раздела на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО). Настоящото се счита за съобщено от датата на публикуване на това съобщение на интернет страницата.

В 3-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, може да направите писмени искания, обяснения и възражения, както и да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, пред Община Иваново (с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75).

Може да се запознаете с материалите по преписката в сградата на Община Иваново, с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75, както и да си правите бележки и извадки или копия за Ваша сметка.

 

 

 14.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти – Иваново уведомява заинтересованите лица, че съгласно чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ) срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години. В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок, лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да заяви получаване на категория, различна от определената му до момента (чл. 133, ал. 3 от ЗТ). В случай че съответното лице не предприеме тези действия в предвидения срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока и нова категория за същия обект може да бъде определена по реда на чл. 129 и чл. 130 от ЗТ.
През 2019 г., подлежи на прекратяване категорията на следните туристически обекти на територията на Община Иваново:

1. Заведения за хранене и развлечения


Наименование на обекта

Адрес на обекта

Собственик на обекта

Лице, извършващо дейност в обекта

Срок на валидност на
категорията

Краен срок за подаване на заявление-декларация за потвърждаване на категорията

1.

Ресторант „Седем поколения“ – 48 места

с. Мечка,
ул. „Цар Борис I“ № 57

„Хоризонт САЩ“ ООД

„Хоризонт САЩ“ ООД

15.09.2019 г.

15.06.2019 г.

2.

Ресторант „Седем поколения“ – 250 места

с. Мечка,
ул. „Цар Борис I“ № 57

„Хоризонт САЩ“ ООД

„Хоризонт САЩ“ ООД

15.09.2019 г.

15.06.2019 г.

3.

Снекбар „Седем поколения“

с. Кошов,
ул. „Хан Аспарух“ № 43

„Хоризонт САЩ“ ООД

„Хоризонт САЩ“ ООД

06.10.2019 г.

06.07.2019 г.

2. Места за настаняване


Наименование на обекта

Адрес на обекта

Собственик на обекта

Лице, извършващо дейност в обекта

Телефон за контакт

Срок на валидност на
категорията

Краен срок за подаване на заявление-декларация за потвърждаване на категорията

1.

Къща за гости „Авлига“

с. Божичен,
ул. „Янтра“ № 2

„Мирочер“ ЕООД

„Мирочер“ ЕООД

0886131214

18.07.2019 г.

18.04.2019 г.

2.

Къща за гости „Седем поколения“

с. Кошов,
ул. „Хан Аспарух“ № 43

„Хоризонт САЩ“ ООД

„Хоризонт САЩ“ ООД

0897093890

15.09.2019 г.

15.06.2019 г.

3.

Къща за гости „Вила Диана“

с. Иваново,
ул. „Бели Лом“ № 15

Иван Любомиров Петров

ЕТ „Интертур – Иван Петров“

0885954888

15.09.2019 г.

15.06.2019 г.
14.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър с вх. № ОБА11-5/31.01.2019 г. от „Аларт“ ЕООД, Решение № 4 по Протокол № 3 от 06.02.2019 г. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 168, ал. 1, във връзка с ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма, чл. 37 и чл. 38 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията e издадена:

Заповед № РД-09-50/14.02.2019 г. за извършване на промяна във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър и в Общинския регистър на категоризираните туристически обекти на територията на Община Иваново по отношение на туристически обект – Къща за гости „Кладенеца – Ц“ (Guest House “Kladeneca – C”) с адрес на обекта: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22, с определена категория „две звезди“ със Заповед № РД-09-457/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново, както следва:

- собственикът на обекта от „Кладенеца - Ц“ ЕООД се променя на „Аларт“ ЕООД.

- лицето, извършващо дейност в обекта от „Кладенеца - Ц“ ЕООД се променя на „Аларт“ ЕООД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър с вх. № ОБА11-4/25.01.2019 г. от „Ивком 2018“ ЕООД, Решение № 1 по Протокол № 3 от 06.02.2019 г. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 168, ал. 1, във връзка с ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 38 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията e издадена:

Заповед № РД-09-49/14.02.2019 г. на кмета на Община Иваново за извършване на промяна във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър и в Общинския регистър на категоризираните туристически обекти на територията на Община Иваново по отношение на туристически обект – Къща за гости „Кладенеца“ (Guest House “Kladeneca”), с адрес на обекта: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22, с определена категория „една звезда“ със Заповед № РД-09-458/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново, както следва:

- наименованието на обекта от „Кладенеца“ (“Kladeneca”) се променя на „Детелина 2“ (“Detelina 2”). 

- лицето, извършващо дейност в обекта от „Кладенеца - Ц“ ЕООД се променя на „Ивком 2018“ ЕООД.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 1 и ал. 4, т. 3, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма и чл. 19 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 3 от 06.02.2019 г. на ОЕККТО са издадени:

Заповед за откриване на процедура по категоризиране № РД-09-44/28.02.2019 г. на кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 4/08.02.2019 г. за туристически обект: Снекбар „Индийски колиби“ (Snack Bar “Indian Huts”), с адрес на обекта: с. Тръстеник 7092, общ. Иваново, обл. Русе, местност „Полето“ и лице, извършващо дейност в обекта: ЕТ „Търговска среща – Стоян Великов“.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 1 и ал. 4, т. 3, във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 19 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 1 от 22.12.2018 г. на ОЕККТО са издадени:

Заповед за откриване на процедура по категоризиране № РД-09-22/24.01.2019 г. на кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 3/24.01.2019 г. за туристически обект: Къща за гости „Детелина“ (Guest House “Detelina”), с адрес на обекта: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Трети март“ № 56 и лице, извършващо дейност в обекта: „Ивком 2018“ ЕООД.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 1 и ал. 4, т. 3, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма и чл. 19 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 1 от 22.12.2018 г. на ОЕККТО са издадени:

Заповед за откриване на процедура по категоризиране № РД-09-22/24.01.2019 г. на кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 2/24.01.2019 г. за туристически обект: Семеен хотел „Русенски Лом“ (Family Hotel “Rusenski Lom”), с адрес на обекта: с. Кошов 7087, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Хан Аспарух“ № 6 и лице, извършващо дейност в обекта: „Тити-2“ ЕООД.

17.01.2019
 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 1 и ал. 4, т. 3, във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 19 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 17 от 28.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-15/17.01.2019 г. на кмета на Община Иваново за откриване на процедура по категоризиране на туристически обект: Стаи за гости „Манастира“ (Guest Rooms “Manastira”), с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 81 и Временно удостоверение № 1/17.01.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 17 от 28.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-14/17.01.2019 г. на кмета на Община Иваново за прекратяване на процедура по категоризиране на туристически обект: Стаи за гости „Манастира“, с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 81 и е обезсилено издаденото във връзка с откритата процедура по категоризиране Временно удостоверение № 5/17.09.2018 г.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7, т. 2 от Закона за туризма, чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 17 от 28.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-13/17.01.2019 г. на кмета на Община Иваново за отказ за определяне на вида и категорията на туристически обект: Къща за гости „Вила Тони“, с адрес: с. Кошов 7087, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Отец Паисий“ № 17.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 15 от 29.11.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-459/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново за прекратяване на процедура по категоризиране на туристически обект: кафе-бар „Кани-Бар“ (Café Bar KANI-BAR), с адрес: с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Шести септември“ № 15 и е обезсилено издаденото във връзка с откритата процедура по категоризиране Временно удостоверение № 7/16.10.2018 г.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7, т. 1 от Закона за туризма (ЗТ), чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 16 от 14.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-458/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново за определяне на категория „една звезда“ на туристически обект: Къща за гости „Кладенеца“ (Guest House “Kladeneca”), с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7, т. 1 от Закона за туризма (ЗТ), чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 16 от 14.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-457/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново за определяне на категория „две звезди“ на туристически обект: Къща за гости „Кладенеца“ – Ц (Guest House “Kladeneca – С”), с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7, т. 1 от Закона за туризма (ЗТ), чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 16 от 14.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

Заповед № РД-09-456/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново за определяне на категория „една звезда“ на туристически обект: Снекбар „Кладенеца“ (Snack Bar “Kladeneca”), с адрес: с. Иваново 7088, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7, т. 1 от Закона за туризма (ЗТ), чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Решение № 4 по Протокол № 16 от 14.12.2018 г. на ОЕККТО е издадена:

        Заповед № РД-09-445/17.12.2018 г. на кмета на Община Иваново за определяне на категория „една звезда“ на туристически обект: Бистро „Нур“ (Bistro “Nur”), с адрес: с. Тръстеник 7092, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Шести септември“ № 66.17.09.2018
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 1 и ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма и чл. 19 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Протокол № 11 от 16.07.2017 г. на ОЕККТО са издадени Заповед № РД-09-326 от 17.09.2018 г. на Кмета на Община Иваново и:
Временно удостоверение № 1 от 17.09.2018 г. за открита процедура по категоризиране на следния туристически обект: къща за гости „Вила Тони“, с адрес: с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Отец Паисий“ № 17 и лице, извършващо дейност в обекта: "Тони Л 2018" ЕООД;
Временно удостоверение № 2 от 17.09.2018 г. за открита процедура по категоризиране на следния туристически обект: къща за гости „Кладенеца“, с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22 и лице, извършващо дейност в обекта: "Кладенеца - Ц" ЕООД; 
Временно удостоверение № 3 от 17.09.2018 г. за открита процедура по категоризиране на следния туристически обект: къща за гости „Кладенеца - Ц“, с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22 и лице, извършващо дейност в обекта: "Кладенеца - Ц" ЕООД;
Временно удостоверение № 4 от 17.09.2018 г. за открита процедура по категоризиране на следния туристически обект: снекбар „Кладенеца“, с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 22 и лице, извършващо дейност в обекта: "Кладенеца - Ц" ЕООД;
Временно удостоверение № 5 от 17.09.2018 г. за открита процедура по категоризиране на следния туристически обект: стаи за гости „Манастира“, с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 81 и лице, извършващо дейност в обекта: "Хотел комплекс Манастира" ЕООД. 


01.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма и чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Протокол № 5 от 27.07.2017 г. на ОЕККТО са издадени:
1. Заповед № РД-09-285 от 28.07.2017 г. на Кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 5 от 28.07.2017 г. за откриване на процедура по категоризиране на следния туристически обект: снек бар „В и Н“, с адрес: с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Витоша“ № 6 и лице извършващо дейност в обекта: „Венина МП“ ЕООД.
2. Заповед № РД-09-286 от 28.07.2017 г. на Кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 6 от 28.07.2017 г. за откриване на процедура по категоризиране на следния туристически обект: къща за гости „Стелла“, с адрес: с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „В. Левски“ № 19 и лице извършващо дейност в обекта: Теодора Михайлова Ганева.


12.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 1 във връзка с ал. 4, т. 3 от Закона за туризма и чл. 19 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, и Протокол № 4 от 11.07.2017 г. на ОЕККТО са издадени Заповед № РД-09-241 от 12.07.2017 г. на Кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 4 от 12.07.2017 г. за откриване на процедура по категоризиране на следния туристически обект: бистро „Терасата“, с адрес: с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Централна“ № 35 и лице извършващо дейност в обекта: ДЗЗД „Дари и СИЕ“.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма и чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията и Протокол № 4 от 11.07.2017 г. на ОЕККТО са издадени:
1. Заповед № РД-09-242 от 12.07.2017 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на категория една звезда на туристически обект: къща за гости „Орехите“, с адрес: с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Мадара“ № 16 и лице извършващо дейност в обекта: „Десстрой – Русе“ ЕООД.
2. Заповед № РД-09-243 от 12.07.2017 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на категория една звезда на туристически обект: закусвалня „Орехите“, с адрес: с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Мадара“ № 16 и лице извършващо дейност в обекта: „Десстрой – Русе“ ЕООД.

04.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма и чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Протокол № 3 от 21.06.2017 г. на ОЕККТО са издадени:
1. Заповед № РД-09-218 от 21.06.2017 г. на Кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 2 от 22.06.2017 г. за откриване на процедура по категоризиране на следния туристически обект: къща за гости „Орехите“, с адрес: с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Мадара“ № 16 и лице извършващо дейност в обекта: „Десстрой - Русе“ ЕООД.
2. Заповед № РД-09-217 от 21.06.2017 г. на Кмета на Община Иваново и Временно удостоверение № 3 от 22.06.2017 г. за откриване на процедура по категоризиране на следния туристически обект: закусвалня „Орехите“, с адрес: с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Мадара“ № 16 и лице извършващо дейност в обекта: „Десстрой - Русе“ ЕООД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма и чл. 22, ал. 7 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, във връзка с Протокол № 2 от 06.06.2017 г. на ОЕККТО е издадена Заповед № РД-09-188 от 06.06.2017 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на категория една звезда на туристически обект „Крейзи Пул“, с адрес: с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 51 и лице извършващо дейност в обекта: „Никчус 15“ ЕООД.

30.05.2017 г.
Заповед № РД-09-177 от 26.05.2017 г.