ЗАПОВЕД на кмета на община Иваново

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г.  на Министерството на здравеопазването (МЗ), Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г.  на МЗ и Заповед № 8121з-256/02.03.2020 г. на Министерството на вътрешните работи, във връзка с взети решения на Заседанието на Областния оперативен щаб, във връзка с коронавирус /COVID - 19/ и с оглед обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяванетоНАРЕЖДАМ:1. Препоръчва се гражданите да спазват висока лична хигиена и да използват лични предпазни средства (маски, ръкавици).

2. Да се ограничи струпването на хора на закрити пространства, в това число в здравни служби, кметства, пощенски станции, детски градини/училища, читалища, търговски обекти.

3. Да се въведе засилен дезинфекционен режим в здравните служби, във всички обществени сгради и в обществения транспорт.

4. Медицинските специалисти от детските градини и училищата да провеждат ежедневен сутрешен преглед на децата, да оказват контрол за текущата дезинфекция и хигиената на обекта. Да водят стриктно документация за ежедневно проведения контрол и да докладват на Община Иваново при открити рискове.

5. Да се преустанови провеждането на спортни и културни мероприятия, включително такива, в които участват деца.

6. Всички пенсионерски клубове да преустановят дейността си до второ нареждане.

7. Превозвачите, осигуряващи обществен транспорт следва да извършват ежедневно почистване с подходящи дезинфекционни препарати на превозните средства.

8. Кметовете и кметските наместници да извършват съвместни проверки със служители на Районно управление - Две могили за осъществяване на контрол за спазване на наложената карантина на всички лица, за които РЗИ-Русе информира, че са със съмнение за коронавирус, съгласно Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. на МЗ и Заповед № 8121з-256/02.03.2020 г. на МВР.

9. Съгласно чл. 63, ал. 5 от Закона за здравето, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие и помощ на здравните служители и на органите, свързани с дейността по овладяване на епидемиологичната обстановка.

10. Граждани и организации могат да задават своите въпроси, относно заболяването коронавирус денонощно на телефон: 02/ 807 87 57.Заповедта да се сведе до знанието на отговорните институции и лица, за сведение и изпълнение. Същата да се публикува на интернет страницата на Община Иваново, както и да се постави на местата за публично обявяване в населените места.ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново

Област Русе1. Информация за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти2. Дезинфекционни мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID -19.