Съобщение

 

Съобщение 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността е издадена Заповед № РД-09-98/12.03.2020 г. на Кмета на Община Иваново за изземване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот №501.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, за който е образуван урегулиран поземлен имот I  в кв. 146 по регулационния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Русе, чрез Община Иваново, в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира допуснатото предварително изпълнение.Пълен текст на Заповед № РД-09-98/12.03.2020 г. може да намерите по-долу.