ЗАПОВЕД № РД-09-86

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпространението на короновирусаI.    СФОРМИРАМ КРИЗИСЕН ЩАБ В ОБЩИНА ИВАНОВО В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ – кмет на Община Иваново

СЕКРЕТАР: Ивелин Тодоров – мл. експерт ОМП;ЧЛЕНОВЕ:

1. Галина Иларионова – секретар на Община Ивваново;

2. Йоана Стоянова – гл. експерт;

3. Д-р Георги Георгиев – лекар в Здравна служба с. Щръклево;

4. Галинка Кирилова – директор на Детска градина „Ален мак“;

5. Кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Иваново;

6. Директорите на училища на територията на Община Иваново.РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Пламен Дончев – зам. кмет на Община Иваново;

2. Десислава Славова – гл. юрисконсулт в Община Иваново;

3. Глория Арабаджиева – гл. експерт.II. СВИКВАМ КРИЗИСНИЯТ ЩАБ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2020 г. В 8,30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ЕТ.3III. ОГРАНИЧАВАМ ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИ ДО СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА И ДО СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.IV. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТАV. ВЪЗЛАГАМ на членовете на кризисния щаб да предприемат незабавно следните действия:

1. Да се снабдят служителите от фронт офиса в Община Иваново  и на служителите в кметствата на територията на общината, които работят с граждани с предпазни маски и ръкавици;

2. Да се снабдят шофьорите на служебните автомобили и тези от Домашния социален патронаж с предпазни маски и ръкавици;

3. Директорът на детската градина да проведе разговор с родителите на децата и да ги призове тези, които са имали контакт с лица, пристигнали от Италия и Китай  да не посещават детска градина.

4. Директорите на училища да проведат разговор с родителите на деца, които са имали контакт с лица, пристигнали от Италия и Китай и ги призоват да останат в домовете си за срок от 14 дни след завръщането им; 

5. Кметовете и кметските наместници да получат информация от Районната здравна инспекция за лица, жители на съответните населени места, които са пристигнали от Италия и Китай и да ги призоват да останат в домовете си за срок от 14 дни след завръщането си.  

6. Д-р Георгиев да проведе разговор с всички медицински лица, които обслужват населението на общината в здравните служби, за предприемане на необходимите действия с оглед минимизиране на риска от заразяване.Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на щаба – за сведение и изпълнение.Контрол по заповедта ще осъществявам лично.ГЕОРГИ МИЛАНОВ    /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО