За Обявление

 

Издадена е Заповед № РД-09-83/05.03.2020 година на кмета на община Иваново, с която е допуснато иработването на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация/ за ПИ-501.1181 в кв. 113 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.