За  Обявление  № 11/04.03.2020 г.

 

За  Обявление  № 11/04.03.2020 г., с което се обявява на заинтересованите собственици, че с Решение № 66 по Протокол № 8 на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план  /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Довеждащ водопровод от имот с идентификатор 47977.147.2 в местност „Лагера“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка и до УПИ XIII-45 в кв. 5 по регулационния план на с. о. Стълпище, общ. Иваново, област Русе.“