Уведомление за инвестиционно предложение

 

ОБЯВАРегионален исторически музей - Русе, гр. Русе, пл. Батенберг № 3,ЕИК BG117649695

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г„ изм. 

ДВ бр.№3/2006 г„ поел, изм, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.),

УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за инвестиционно намерение „Провеждане на редовно археологическо проучване на некропола на римската крепост Тримамиум, м. Стълпище, с. Мечка, Русенска област през 2020 г.“