Съобщение - ВНИМАНИЕ!!! Инфлуенца (грип) по птиците

ВНИМАНИЕ!!!Инфлуенца (грип) по птиците  Във връзка със Заповед № РД 11-252/23.01.2020 г. на Изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за привеждане на Република България в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта Инфлуенца по птиците, и с оглед предотвратяване навлизането на болестта на територията на община ИвановоОбщина Иваново уведомява всички заинтересовани лица за мерките, които следва да спазват:
  1. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории до отмяна на горецитираната Заповед на БАБХ;

  2. Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици до отмяна на горецитираната Заповед на БАБХ;

  3. Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете;

  4. Да се избягва контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;

  5. Да се съхраняват в закрити помещения фуражните суровини и готовия фураж за изхранване на птиците;

  6. Да се създадат при възможност условия за разделно отглеждане в дворовете на домашни патици и гъски от други домашни птици;

  7. Да не се пипат умрели домашни или диви птици с голи ръце;

  8. Да се избягва прекия контакт с повърхности, замърсени от птичи екскременти;

  9. При съмнение на заболяването и/или при настъпила смърт на домашни птици незабавно да се информира ветеринарния лекар и Кмета на Общината;При неизпълнение на мерките, нарушителите ще бъдат санкционирани!!!