Съобщение - Регистрация на животновъден обект - лично стопанство

СЪОБЩЕНИЕЗА РЕГИСТРАЦИЯ НАЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВООбщина Иваново, съобщава че във връзка с последни изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на малки лични стопанства се задължават да регистрират животновъдния си обектлично стопанство чрез подаване на Заявление по образец до кмета/км. наместник на населеното място.Регистрацията е безплатна!Собствениците имат право да отглеждат за лични нужди следния брой животни:
  • До 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

  • До 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

  • До 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;ВАЖНО! Лицата, получили обезщетение от 300 лв . и декларирали, че няма да отглеждат свине за период от 12 месеца, ще имат право да населят животновъдните обекти след 01 септември 2020 г.
  • До 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

  • До 10 възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

  • До 50 възрастни птици независимо от вида;

  • До 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.Изискванията към личните стопанства са облекчени. Същите са посочени в Заявлението за регистрация на животновъден обект.Собствениците на животновъдни обекти с по-голям брой от посочените по-горе се регистрират директно в Областна дирекция по безопасност на храните – Русе.При неизпълнение на задължението, стопаните ще бъдат санкционирани!!!С цел превенция срещу коронавируса, е препоръчително подаването лично на Заявления да бъде отложено до нормализиране на обстановката. Същите могат да бъдат изпращани на електронните пощи на кметствата.Подробна информация може да получите на тел.: 08116/22-53, вътр. 33.Образец на Заявление