ЗАПОВЕД № РД-09-323/14.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

 

З А П О В Е Д№ РД-09-323/14.05.2020 г.На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния здравен инспектор, указания за дейността на Областния щаб, с цел максимална защита на здравето на гражданите, във връзка с Постановление  с вх. № 11-10-3/25.03.2020 г. на Николай Николов – прокурор в Окръжна прокуратура-Русе  и съгласно Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването НАРЕЖДАМ:
  1. ВЪВЕЖДАМ СЛЕДНИТЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО, СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ДО 14 ЮНИ 2020 г.:1.   Не се разрешават посещенията в:а)   увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;б)  закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;2. Всички търговски обекти за търговия с храни на територията на Община Иваново, които не попадат в обхвата на т.1, следва да осигурят следните изисквания:а) храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера – стъклена, плексигласова и т.н.) или да са индивидуално предварително пакетирани;б) алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка при стриктно спазване на хигиенните норми;в) за предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като при възможност от бизнес-оператора е добре да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици /пликове/ торбички и др. подобни с оглед  намаляване на риска от замърсяване на продуктите;г) в случаите когато не може да бъде избегнат контакта с клиента следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателите, с цел спазване на личната хигиена.3. Всички производители и търговци на храни следва:а) да спазват стриктно въведените добри практики за производство и търговия с храни и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или внедрените процедури в съответствие с нейните принципи, в случаите при които цялостното внедряване на системата е неприложимо;б) да спазват стриктно въведената система за управление на безопасността на храните.                                                                                 в) да създадат организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещенията и оборудването, поддържането на личната хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно европейското и националното законодателство.                                                                                     4. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата и другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждани на територията на община Иваново:а)  учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред,;б)   обучения от:ба)  учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;бб)  учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;бв)  учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);бг)  лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;бд)  висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите;бе)  учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;бж)  учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;би) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.5. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.6. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.7. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.8. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).9. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.10. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 7.11. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките. Не се забранява достъпа на лица над 60-годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10,30 часа.12. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.13. До 14.06.2020 г. дейностите, които не се преустановени или забранени следва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.
  1. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА т. I  ОТ ТАЗИ ЗАПОВЕД за територията на с. Иваново – Пламен Дончев, заместник-кмет на Община Иваново, а за територията на населените места на територията на община Иваново – съответните кметовете и кметските наместници.

  2. ВЪЗЛАГАМ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО Т. II:
  1. Да предприемат действия по ежедневно издирване на лица пристигнали от чужбина и от области с доказано наличие на заболели от COVID-19. В случай, че същите не са поставени под карантина, информация за тях незабавно да бъде изпращана на електронните пощи на РЗИ-Русе и Община Иваново, съгласно указанията в писмо получено от РЗИ-Русе с вх. № 32-57-28/24.03.2020 г.

  2. Да провеждат по подходящ начин постоянна образователна и уведомителна кампания сред населението, в която се акцентира върху опасностите от заболяването, начините и средствата за разпространение и защита от същото, като се наблегне на следните мерки за превенция:- Да се избягва събиране на множество лица на едно място,- Да се извършва дезинфекция на публични и обществени места,- Да се отложат пътувания и посещения без основателна причина.
  1. С настоящата заповед отменям мои Заповеди № № РД-09-127/27.03.2020 г. и РД-09-100 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-121 от 27.03.2020 г., Заповед № РД-09-210 от 14.04.2020 г., Заповед № РД-09-282 от 04.05.2020 г., Заповед № РД-09-299 от 05.05.2020 г., Заповед № РД-09-317 от 12.05.2020 г.Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационните табла в Общинска администрация и в кмвтатвата/кметските наместничества в общината.Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.ГЕОРГИ МИЛАНОВКмет на Община Иваново,Област Русе