Заповед № РД-09-324/14.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

 

З А П О В Е Д № РД-09-324/14.05.2020 г. На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложемние на Главния здравен инспектор и съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазванетоНАРЕЖДАМ:
 1. ВЪВЕЖДАМ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО, СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ДО 14 ЮНИ 2020 г.:
 1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).

 2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:а)   дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;б)  недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);в)  инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м; д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).
 1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

 2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;б)  осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;г)  поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение № 3.6. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство да се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.III. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.IV. ОТМЕНЯМ мои Заповеди № № РД-09-283/04.05.2020 г. и РД-09-111/21.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №  РД-09-121/27.03.2020 г., Заповед № РД-09-210/14.04.2020 г., Заповед № РД-09-239/27.04.2020 г. и Заповед № РД-09-321/13.05.2020 г.   V. Заповедта влиза в сила от 14.05.2020 г. Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Иваново.Същата  да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Иваново – за сведение и изпълнение.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново.ГЕОРГИ МИЛАНОВКмет на Община Иваново,Област РусеПриложение № 1 към т.2, буква „а“Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на СОVID-19
 1. Избор на дезинфектант


  1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

  2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 Ветеринарна хигиена" и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

  3. Необходимо е да се избере дезинфектант. в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

  4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- кратко време на въздействие (до 15 минути).


 1. Установяване на критични точки и кратност на обработките2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.2.3. При наличие на потвърден случай на СОVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части. 3.Начини на приложение на дезинфектантнтеДезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.) Приложение № 2 към т.2, буква „в“Инструкции за правилна хигиена на ръцете1. Ръцете се мият винаги:а)   когато са видимо замърсениб)   след кихане или кашляне;в)   преди, по време на и след приготвяне на храна;г)    преди хранене;д)   след ползване на тоалетна;е)    след досег с животни или техни изпражнения;ж)    при непосредствена грижа за болен.2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите.4.Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.Приложение № 3 към т. 5Инструкция за правилно носене на лицева маска
 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.

 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.

 5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:а)  чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; илиб)  чрез изпиране с хладка вода при температура под 60 С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.