Обявление № 30

За  Обявление № 30/10.06.2020 г., с което се обявява на заинтересованите собственици, че с Решение № 106 по Протокол № 12 от 21.05.2020 г. на Общински съвет Иваново, се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за улична регулация /ИПУР/ от О.Т. 226 до О.Т. 247 и от О.Т. 247 до О.Т. 246  между кв. 95 а и кв. 92 и ИПР /изменение план за регулация/ за УПИ II-997 в кв. 95 а, УПИ III-1001, УПИ IV-1000, УПИ  V-999, УПИ VI-998, УПИ VII-996,997 в кв. 92; УПИ III-990, УПИ IV-990 и УПИ V-998 в кв. 95 и обединяване на кв. 95 а и кв. 92 в един общ кв. 92 по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.