Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2020 г.

 

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за

отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.

               
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1 06.01.2020 г. Александра ***** Стоянова Счетоводител за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
2 07.01.2020 г. Михаил ***** Маринов Кметски наместник за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
3 15.01.2020 г. Татяна ***** Тодорова Кметски наместник за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
4 27.01.2020 г. Александра ***** Стоянова Счетоводител   за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма   да  
5 27.02.2020 г. Даниел ***** Димитров Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
6 23.04.2020 г. Галина ***** Иларионова Секретар на Община Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
7 24.04.2020 г. Ирина ***** Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
8       заличено поради прекратяване на правоотношението      
9 24.04.2020 г. Бисерка ***** Коева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
10 27.04.2020 г. Галена ***** Банева Кметски наместник с.Церовец за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
11 29.04.2020 г. Юлияна ***** Пантелеева Юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
12 30.04.2020 г. Илияна ***** Кунчева  главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
13       заличено поради прекратяване на правоотношението      
14 .     заличено поради прекратяване на правоотношението      
15       заличено поради прекратяване на правоотношението      
16 04.05.2020 г. Галина ***** Мирчева Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
17 04.05.2020 г. Михаил ***** Маринов Кметски наместник с.Кошов за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
18 05.05.2020 г. Лютвие ***** Масуркова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
19 05.05.2020 г. Галинка ***** Кирилова Директор ДГ "Ален мак" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
20 05.05.2020 г. Поли ***** Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
21 05.05.2020 г. Мариана ***** Драшкова Директор на дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
22 05.05.2020 г. Веселка ***** Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
23 05.05.2020 г. Лилия ***** Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
24 05.05.2020 г. Венета ***** Петрова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
25 05.05.2020 г. Десислава ***** Стоянова Гл.специалист  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
26 07.05.2020 г. Корнелия ***** Йорданова Кметски наместни с.Нисово за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
27 07.05.2020 г. Атанаска ***** Ганева Специалист с.Нисово за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
28 7.5.2020 Ивелина ***** Николова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
29 8.5.2020 Йорданка ***** Иванова Старши счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
30       заличено поради прекратяване на правоотношението      
31       заличено поради прекратяване на правоотношението      
32 11.5.2020 Полина ***** Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
33 11.5.2020 Иво ***** Данев Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
34 11.5.2020 Диана ***** Тодорова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
35 11.5.2020 Галина ***** Шенкова  Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
36 12.5.2020 Любка ***** Стоянова Специалист с.Кошов за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
37 13.5.2020 Десислава ***** Николаева Специалист с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
38 13.5.2020 Татяна ***** Тодорова Кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
39 13.5.2020 Петранка ***** Драганова Кметски наместник с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
40 13.5.2020 Ивелин ***** Тодоров Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
41 13.5.2020 Йорданка ***** Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
42 14.5.2020 Сава ***** Василев Специалист с.Церовец за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
43 14.5.2020 Ценка ***** Парашкевова Специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
44 14.5.2020 Десислава ***** Славова Главен юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
45 14.5.2020 Марина ***** Накова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
46 14.5.2020 Ивелина ***** Лозанова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
47       заличено поради прекратяване на правоотношението      
48 15.5.2020 Йоана ***** Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
49 15.5.2020 Милена ***** Минкова Старши специалаист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
50 15.5.2020 Антоанета ***** Владимирова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
51 15.5.2020 Даринка ***** Желева Кметски наместник с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да

 

52 01.07.2020

Галина***** Севова

Инспектор за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
53 01.07.2020 Десислава*****Стоянова Главен експерт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на служебно правоотношение няма да  
54 06.07.2020 Десислава*****Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
55 20.07.2020 Галина***** Севова Инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
56 14.09.2020 Мирослава*****Радева Счетоводител за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
57 25.09.2020 Мирослава*****Радева Счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
58 05.10.2020 Жеко***** Жеков Инспектор за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
59 08.10.2020 Жеко***** Жеков Инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
60 09.11.2020 Елица*****Неделчева Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
61 16.11.2020 Елица*****Неделчева Младши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да