Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Савка Ангелова Борисова и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед з

 

Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Савка Ангелова Борисова и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед за изземване по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за:

1. Имот № 501.1485, за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-1485 в кв. 122, с площ на УПИ от 624 кв.м., по кадастланата карта и регулационния план на с. Щръклево, общ. Иваново, с административен адрес: ул. „Петър Берон“ № 25, при граници и съседи: 84049.501.1487, 84049.501.1484, 84049.501.1482, 84049.501.9610, 84049.501.1486, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 148/09.03.2007 г.

Имотът е отреден за жилищно застрояване и не е застроен. Същият е идентичен с УПИ XXIII-1205 в кв. 122 по стар обезсилен план на с. Щръклево, върху който е отстъпено право на строеж на Ангел Ангелов Борисов.

С настоящото Ви уведомяваме, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Община Иваново писмени обяснения, възражения и доказателства от значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.