Определяне на нова дата за провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Със Заповед № РД-09-590/ 23.09.2020 г. на Кмета на община Иваново за изменение на Заповед № РД-09-508/ 31.07.2020 г., с която е обявен конкурсът за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, е определена нова дата за провеждане на конкурса, която ще се определи след влизане в сила на Правилник за прилагане на Закона за социални услуги“.