2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Правно основание за предоставяне

Чл. 148, ал. 2, във вр. с ал. 4, във вр. с чл. 23 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни