Заповед РД-09-673 от 09.11.2020г.

 

 З А П О В Е Д№ РД-09-673/09.11.2020 г.На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната и нарастване случаите на заболели от COVID-19 в област РусеНАРЕЖДАМ:            За периода от 09.11.2020г. до 19.11.2020г. вкл. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ бързи и експресни административни услуги, определени в Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.            Общинска администрация на Община Иваново да приема, извършва и таксува всички административни услуги, извършвани съгласно горепосочената наредба, като обикновени. Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Община Иваново. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. ГЕОРГИ МИЛАНОВ          Кмет на Община Иваново,Област Русе