Социална услуга "Асистентска подкрепа"

Нова социална услуга се създава в Община Иваново от 01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност.Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Иваново за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Иваново, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „социални асистенти”.Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Иваново с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 38 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 11 лица на длъжност „Социален асистент“.Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:· лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;· деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.От 25.01.2021 г. Община Иваново стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” и „социални работници”, които да администрират услугата.Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2020 г. в „Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите”, в сградата на Община Иваново, на адрес: ул. “Олимпийска“ № 75, всеки работен ден от 08:15 до 16:45 часа, по тел. 08116/ 22-53 или на e-mail: obshtina@ivanovo.bg.Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община  Иваново на адрес: www.ivanovo.bgЗаявление - кандидат-потребителЗаявление - кандидат за социален асистентЗа допълнителна информация тел. 08116/ 22-53.