Заповед № РД-09-46/02.02.2021 г.

 

ЗАПОВЕД

№ РД – 09 – 46

с. Иваново, 02.02.2021 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 1949-НС от 21.01.2021 г. на Централната избирателна комисия за приемане на хронограма и Указ № 26/28.01.2021 г. на Президента на Република България за определяне номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.НАРЕЖДАМ:І. ОБРАЗУВАМ  18 (осемнадесет) избирателни секции по населените места на Община Иваново, както следва:
 1. с. Божичен – № 001, с адрес: с. Божичен, ул. „Балкан” № 2 – сградата на Читалище „П. Р. Славейков“, ет. 1;

 2.  с. Иваново – № 002, с адрес: с. Иваново, ул. „Чавдар” № 1 – сградата на ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ет. 1;

 3. с. Кошов – № 003, с адрес: с. Кошов, ул. „Иван Асен ІІ” № 2 – Салон на кметството, ет. 1;

 4. с. Червен – № 004, с адрес: с. Червен, ул. „Баба Тонка” № 39 – сградата на кметството, ет. 1;

 5. с. Табачка – № 005, с адрес: с. Табачка, ул. „Баба Тонка” № 2 – сградата на кметското наместничество, ет. 1;

 6. с. Пиргово – № 006, с адрес: с. Пиргово, ул. „Пиргос” № 38 „з“ – сградата на ОУ „Христо Ботев”, ет. 1;

 7. с. Пиргово – № 007, с адрес: с. Пиргово, ул. „Никола Обретенов” № 4 – Клуб за гражданска защита, на гърба на сградата на кметството, ет. 1;

 8. с. Мечка – № 008, с адрес: с. Мечка, ул. „Цар Борис І” № 32А – Клуб на пенсионера в сградата на кметството, ет. 1;

 9. с. Тръстеник – № 009, с адрес: с. Тръстеник, ул. „Шести септември” № 72 – Ритуална зала на кметството, ет. 2;

 10. с. Тръстеник – № 010, с адрес: с. Тръстеник, ул. „Шести септември” № 70 – Клуб на пенсионера в сградата на Читалище „Христо Ботев-1925“, ет. 1;

 11. с. Щръклево – № 011, с адрес: с. Щръклево, ул. „Христо Ботев” № 38 – сградата на ОУ „Христо Ботев”, ет. 1;

 12. с. Щръклево – № 012, с адрес: с. Щръклево, ул. „Витоша” № 1а – Малкия салон на Читалище „Възраждане-1906“, ет. 1;

 13. с. Щръклево – № 013, с адрес: с. Щръклево, ул. „Розова долина” № 9а – Клуб за обществена дейност, ет. 1;  

 14. с. Щръклево – № 014, с адрес: с. Щръклево, ул. „Витоша” № 2 – Клуб на пенсионера, ет. 1;  

 15. с. Красен – № 015, с адрес: с. Красен, ул. „Възраждане” № 4 – Ритуалната зала на кметството, ет. 1;

 16. с. Нисово – № 016, с адрес: с. Нисово, ул. „Цар Освободител” № 34 – Пенсионерски клуб, ет. 1;

 17. с. Сваленик – № 017, с адрес: с. Сваленик, ул. „Демокрация” № 2 – сградата на ОУ „Климент Охридски“, ет. 1;

 18. с. Церовец – № 018, с адрес: с. Церовец, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 – сградата на кметското наместничество, ет. 1.ІІ. Настоящата заповед да СЕ ОБЯВИ публично на населението на Община Иваново и заинтересованите лица, като се публикува на официалната интернет страница на Общината, постави се на информационното табло във фоайето на сградата на Община Иваново, както и на информационните табла в сградите на кметствата и кметските наместничества на територията на Общината от кметовете на кметствата и кметските наместници, веднага след получаването й.III. Копие от заповедта да се изпрати на Териториалното звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Русе, областния управител на област Русе, Районната избирателна комисия – Русе и началника на Районно управление – гр. Две могили.Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен (тридневен) срок от обявяването й пред областния управител на област Русе.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината. ГЕОРГИ МИЛАНОВ   /п/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе