Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ 2021 Г.

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г.
               
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1       заличено поради прекратяване на правоотношението      
2 16.02.2021 г. Магдалена*****  Великова Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
3 11.03.2021 г. Магдалена***** Великова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
4       заличено поради прекратяване на правоотношението      
5       заличено поради прекратяване на правоотношението      
6 21.04.2021 г. Ирина*****  Иванова Юрисконсулт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на служебно правоотношение няма да  
7 21.04.2021 г. Магдалена*****  Великова Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на служебно правоотношение няма да  
8 21.04.2021 г. Галинка*****  Кирилова Директор детска градина " Ален мак" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
9       заличено поради прекратяване на правоотношението      
10 26.04.2021 г. Ивелина*****  Николова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
11 05.05.2021 г. Полина ***** Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
12 07.05.2021 г. Ирина ***** Иванова Юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
13 07.05.2021 г. Магдалена ***** Великова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
14 07.05.2021 г. Иво ***** Данев Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
15 07.05.2021 г. Йорданка *****Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
16 07.05.2021 г. Йоана ***** Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
17       заличено поради прекратяване на правоотношението       
18 10.05.2021 г. Мирослава ***** Радева Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
19 10.05.2021 г. Диана ***** Тодорова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
20 11.05.2021 г. Мариана ***** Драшкова директор на дирекция АПОФУС за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
21 11.05.2021 г. Поли ***** Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
22       заличено поради прекратяване на правоотношението      
23       заличено поради прекратяване на правоотношението      
24       заличено поради прекратяване на правоотношението       
25 12.05.2021 г. Атанаска ***** Ганева Специалист с.Нисово за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
26       заличено поради прекратяване на правоотношението      
27 12.05.2021 г. Галина ***** Севова Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
28 12.05.2021 г. Йорданка ***** Иванова Старши счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
29 12.05.2021 г. Лютвие ***** Масуркова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
30 12.05.2021 г. Галина ***** Иларионова Секретар на Община Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
31       заличено поради прекратяване на правоотношението      
32 13.05.2021 г. Десислава ***** Николаева Специалист с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
33 13.05.2021 г. Татяна ***** Тодорова Кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
34 13.05.2021 г. Галена ***** Банева Кметски наместник с.Церовец за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
35       заличено поради прекратяване на правоотношението      
36 13.05.2021 г. Даринка ***** Желева Кметски наместник с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
37       заличено поради прекратяване на правоотношението      
38       заличено поради прекратяване на правоотношението      
39 13.05.2021 г. Михаил ***** Маринов Кметски наместник с.Кошов за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
40 14.05.2021 г. Марина ***** Накова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
41       заличено поради прекратяване на провоотношението      
42       заличено поради прекратяване на правоотношението      
43 14.05.2021 г. Йорданка ***** Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
44       заличено поради прекратяване на правоотношението       
45 14.05.2021 г. Илияна ***** Кунчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
46 14.05.2021 г. Галина ***** Мирчева Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
47 14.05.2021 г. Милена ***** Минкова Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
48       заличено поради прекратяване на правоотношението      
49 14.05.2021 г. Ивелина ***** Лозанова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
50 14.05.2021 г. Антоанета ***** Владимирова Специалист с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
51 14.05.2021 г. Веселка ***** Драшкова Главен специалист  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
52 14.05.2021 г. Десислава ***** Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
53 14.05.2021 г. Лилия ***** Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
54 14.05.2021 г. Венета ***** Петрова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
55       заличено поради прекратяване на правоотношението      
56 17.05.2021 г. Ценка ***** Парашкевова Специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
57       заличено поради прекратяване на правоотношението      
58       заличено поради прекратяване на правоотношението      
59 .     заличено поради прекратяване на правоотношението      
60 23.08.2021 г. Анета***** Аврамова Счетоводител за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
61 24.08.2021 г. Анета***** Аврамова Счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
62       заличено поради прекратяване на правоотношението      
63       заличено поради прекратяване на правоотношението      
64       заличено поради прекратяване на правоотношението       
65       заличено поради прекратяване на правоотношението      
66       заличено поради прекратяване на правоотношението       
67       заличено поради прекратяване на правоотношението