Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2547, кв. 137 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

З А П О В Е Д

№ РД - 09 - 542

с. Иваново, 22.10.2021 г.

В изпълнение на Решение № 342 по Протокол № 30/23.09.2021 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно  чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 501.2547, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-2547 с площ от 500 кв.м., кв. 137 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.02.2000 г. на МРРБ и ПУР Решение № 269  по Протокол № 31/26.01.2006 г. и Решение № 446 по Протокол № 49/20.09.2007 г. на ОбС Иваново, изменени със Заповед № РД-09-214/13.05.2021 г. на кмета на Община Иваново, административен адрес: ул. „Иван Вазов“, отреден за обществено застрояване – незастроен, при граници и съседи: № 501.9538 – улица, № 501.2361 – поз. имот, за който е отреден УПИ III-2361, № 501.2546 – поз. имот, за който е отреден УПИ II-2546, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2022/12.10.2021 г.

2. Началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост е в размер на 4 210,00 лв. (четири хиляди двеста и десет лева) без ДДС.

3. Депозитът за участие е в размер на 421,00 лв. (четиристотин двадесет и един лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася в касата на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - ІІ етаж) или по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 08.11.2021 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Повторният търг да се проведе на 22.11.2021 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 04.11.2021 г., а за повторния търг – 12:00 часа на 18.11.2021 г. Документите за участие в търга се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

8. Утвърждавам тръжна документация, за имота по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” – за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на Община Иваново и на таблото в сградата на кметството на с. Щръклево. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ /П/

Кмет на Община Иваново,

област Русе