Заповед за определяне на спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 – 551

с. Иваново, 28.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 21.10.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-533/19.10.2021 г. на кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, ЕГН **********, л.к. № *********, издадена на ********** г. от МВР-*****, с постоянен адрес с. ***********, общ. *******, обл. ******, ул. „******* *******“ № *, за участник, спечелил проведения на 21.10.2021 г. търг с явно наддаване и ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 501.2220, за който е образуван УПИ II-2220, в кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-09-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР Решение № 269  по Протокол № 31/26.01.2006 г. и Решение № 446 по Протокол № 49/20.09.2007 г. на ОбС Иваново, с административен адрес: ул. „Христо Ботев“ № 12А, представляващ дворно място с площ 1669 кв.м., ведно с построените в него: масивна, едноетажна сграда – комбинат, със застроена площ 456 кв.м.; масивна, едноетажна сграда, със застроена площ 17 кв.м.; масивна, едноетажна сграда, със застроена площ 45 кв.м., и масивна, едноетажна сграда, със застроена площ 26 кв.м., при граници:  № 84049.501.9570 – улица, № 84049.501.9568 – улица, № 84049.501.9562 – улица, № 84049.501.770 – производствен терен, предмет на Акт за частна общинска собственост № 334/17.05.2008 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 53 760,00 лв. (петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 53 760,00 лв. (петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева), представляваща достигнатата на търга продажна цена без ДДС, по банков път:  „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе, IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, както следва:

- сума в размер на 13 765,50 лв. (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и петдесет стотинки) с код за вид плащане: 44 56 00;

- сума в размер на 39 994,50 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки) с код за вид плащане: 44 55 00.

3.2. Сума в размер на 1 397,76лв. (хиляда триста деветдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път:  IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.

3.3. Сума в размер на 350,00 лв. (триста и петдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет - Иваново, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон РУСЕ.

3.4. Сума в размер на 2 753,10 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и три лева и десет стотинки), представляваща 20% ДДС върху земята, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Русе.

3.5. Сума в размер на 53,76 лв. (петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача, в размер определен съобразно стойността в договора, който ще се сключи.                         

            Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ/П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе